ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДАЧИТЕ НА МПС
 

 • Не оставяйте/забравяйте ключовете, документите и панела на радиооборудването в МПС.
 • Ако загубите или Ви откраднат заключващо устройство, дистанционно управление, свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
  При леко ПТП незабавно се обадете на КАТ на тел. 112 и поискайте посещение на място. В случай че КАТ откаже посещение на място, незабавно уведомете застрахователя, за да получите указания от него. В случай че не можете да се свържете със застрахователя, попълнете двустранния констативен протокол и го регистрирайте на тел.112. Уведомете застрахователя в срок до 3 дни.
 • При тежко ПТП се обадете на КАТ на тел. 112. След като КАТ състави протокол, уведомете застрахователя в срок до 3 дни.
 • При кражба незабавно уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия се намирате. Незабавно уведомете фирмата, която е извършила маркирането на МПС. В срок до 24 часа уведомете писмено застрахователя.
 • При пожар незабавно уведомете противопожарната служба и изискайте служебна бележка. В срок до 24 часа писмено уведомете застрахователя.
 • При природни бедствия се обадете на метеорологичната служба на тел. 0900 12 015 и изискайте служебна бележка. Уведомете писмено застрахователя в срок до 3 дни след събитието.
 • Във всички случаи увреденото МПС се предоставя за оглед в ликвидационен център на застрахователя в срок до 3 дни.
 • Не отстранявайте повреди по МПС преди огледа!
 • В случай на щета вземете всички възможни мерки за ограничаване на нейния размер!
 • Винаги декларирайте вярно и точно обстоятелствата, за които ви искат информация при сключване на застрахователната полица или попитайте, когато не сте сигурни как да отговорите.
   

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ, КОИТО ЗАСТРАХОВАНИЯТ ИЛИ НЕГОВ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ

 • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
 • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;