СПЕСТЯВАЙ СЪС ЗАЩИТА

Застраховка Живот със спестовен характер. Продуктът е разработен по идея на SDI от Булстрад Живот и се предлага във всички наши офиси!

КАКВО Е СПЕСТЯВАЙ СЪС ЗАЩИТА

 • Спестявай със Защита е едновременно СПЕСТОВЕН ПРОДУКТ и ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ.
 • Спестявай със Защита е начин, чрез който може да спестявате и то с ДОБРА ДОХОДНОСТ, и в същото време да бъдете подготвени за най- трудните моменти в живота.
 • Спестявай със Защита е средство, чрез което може да подсигурите ВАШИТЕ СТАРИНИ или бъдещето на ВАШИТЕ ДЕЦА, като спестите средства за тяхното образование или други важни начинания.
 • ЗАСТРАХОВКАТА ПОКРИВА: Трайна загуба на трудоспособност (≥90%) или Загуба на живот вследствие на злополука или заболяване без значение от техния характер.
 • За разлика от повечето краткосрочни продукти, предлагани на застрахователния пазар, при тази застраховка има уговорена ГАРАНТИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА при преживяване!

ПОТЪРСЕТЕ НИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

Може да ни потърсите за консултация със специалист Животозастраховане всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. на следните телефони:

0893 66 85 95 0897 99 01 21

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

 • За разлика от повечето застраховки Живот, издаването на полица Спестявай със защита се извършва в офисите на SDI само за няколко минути, БЕЗ ДА СЕ ИЗИСКВАТ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ. Достатъчно е само да декларирате, че сте в добро здраве, като отговорите на четири кратки въпроса.
 • Всеки, сключил тази застраховка, има право на ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ. Съгласно закона, внесените суми намаляват годишната данъчна основа с до 10%.
 • Спестените по тази застраховка средства НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПОРИРАНИ от нито една частна или държавна фирма или институция.
 • Спестяванията по тази застраховка в размер до 195 583 лева са ИЗЦЯЛО ГАРАНТИРАНИ от държавата, чрез Обезпечителния фонд.
 • Застраховката е ВАЛИДНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, дори в случаите на трайно изселване, временна или постоянна работа на неговата територия.

* Застраховани по тази полица могат да бъдат лица на възраст между 18 и 60 г. Клиентът сам избира застрахователната сума с максимален размер до 35 000 лв./17 500 €.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ДА СПЕСТЯВАМЕ ЧРЕЗ СПЕСТОВНА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ?

 • За разлика от банковия депозит, освен че е средство за спестяване, застраховката покрива основни рискове, свързани с живота и здравето на клиента.
 • След изтичане на застраховката, при преживяване, застрахованият получава гарантирана сума. Той има право и на БОНУСИ, които се натрупват през целия период на валидност на застраховката. В края на периода, доходът от тези бонуси обичайно надвишава съществено дохода, който би се получил от лихвите по депозит.
 • Основно предимство на зacтpaxoвката e, че при загуба на трудоспособност (≥90%) или живот, клиентът или наследниците му получават цялата гарантирана застрахователна сума, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО ВНОСКИ ПО ЗАСТРАХОВКАТА СА ВНЕСЕНИ до този момент (* стига да не е налице изключен риск по полицата). В случай на такова събитие, при депозит те ще разполагат само с реално внесените суми и лихвите по тях.
 • За разлика от банковия депозит, застраховката води до намаляване на данъците на физическите лица. Съгласно закона, вноските по полицата намаляват годишната данъчна основа с до 10%.
 • Тенденцията през последните години е на трайно намаляване на лихвите по банковите депозити, като масово нивата са под 0,5% годишна лихва.
 • В повечето държави в Европа и света, включително и в България, доходите от лихви по депозити се облагат с данък, за разлика от бонусите, които клиентът получава при спестовните застраховки Живот.
 • Лихвите по депозитите се променят непрекъснато. Обикновено, след изтичане на депозита, при неговото автоматично подновяване, лихвата се променя, а клиентът често не бива уведомяван лично за нейния размер.
 • Спестяването чрез банкови депозити, които обичайно са със срок до 1 година, провокира потребителят да ги възприема като средства, които може да изхарчи след изтичане на срока на депозита. Поради тази причина, депозитът често се оказва неудачен инструмент за дългосрочно спестяване.
 • Спестяването чрез застраховка се възприема като дългосрочна инвестиция, гарантираща добър доход след известен дълъг период. Това осигурява спокойствие на застрахования за неговите старини или за бъдещето на децата му, които могат да ползват спестените средства за образование или други важни начинания.
 • За разлика от банковия депозит, наследниците по застраховка Живот не дължат данък наследство.
 • При застраховката, клиентът може да посочи като наследник лице, различно от законните му наследници.

СРАВНЕНИЕ НА ДОХОДНОСТТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ СПЕСТОВНИ ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ* Избраният метод на сравнение има за цел да ориентира потребителя за евентуална доходност при влагане на средства в спестовни продукти.
Поради спецификата на всеки продукт и факта, че сравнението е на база на данни за минал период, то може да не бъде съвсем точно във всеки последващ момент. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД и Ес Ди Ай Груп ООД не гарантират доходност за бъдещ период като посочената тук.
 
** Постигнатата доходност е среднопретеглена ефективна доходност до падеж от индивидуалните сделки на вторичния пазар на ДЦК през отчетния период. Използвана е ISMA формула и бройна конвенция ACT/365. Ценните книжа са групирани според оригиналния си матуритет.
Източник: 
http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/ StInterestRate/StIRInterestRate
 
*** Според определението на БНБ - "Депозити, договорени за ползване след предизвестие". Методологията на БНБ за лихвената статистика е публикувана на официалния сайт на БНБ на адрес: 
http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/st_m_instr_irs_bg.pdf.Изчислението е извършено чрез месечно капитализиране със сложна лихва на внесените вноски. Посоченият лихвен процент е годишен. Месечното олихвяване се извършва чрез прилагане на 1/12 от годишния лихвен процент.
 
**** Публикуваната информация за застраховка Живот се базира на обобщени и осреднени статистически данни на ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД за изплатени бонуси (в процент над договорената гарантирана застрахователна сума) за застраховки със "Спестовен характер" за различен срок. Данните са за минал период и не обвързват ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД и Ес Ди Ай Груп ООД с обещания за бъдеща доходност.

 

 • Застраховката се сключва в офисите на SDI, без да се изискват медицински прегледи. Достатъчно е само да декларирате, че сте в добро здраве, като отговорите на четири кратки въпроса.
 • За разлика от повечето краткосрочни продукти, при този има уговорена гарантирана застрахователна сума при преживяване!
 • Застраховката предвижда и опция за допълнителни добавки (БОНУСИ), които се натрупват към застрахователната сума!
 • Застраховката е с гъвкава система за плащане на вноските - с възможност за месечно или годишно плащане, или на други периоди, желани от клиента!
 • Вноските могат да се плащат във всеки удобен за клиента офис на SDI.
 • Клиентът може да плаща вноските в брой или по банков път!
 • Застраховката може да се прекрати след втората година, като клиентът получава откупна стойност!

* Гарантирана застрахователна сума е договорената между Застрахователя и Застраховащото лице застрахователна сума. В нея не са включени натрупаните за периода на застраховката бонуси!

Застраховател по тази полица е Булстрад Живот. Общите условия на Застраховка Спестявай със защита може да прочетете ТУК.

** Изпращанeто на SMS не отменя ангажимента на клиента да следи сроковете, тъй като поради технически или други причини SMS може да не бъде доставен.

Основна информация за този инвестиционен продукт може да прочетете ТУК.

Оцени застраховката

Рейтинг: 4.31 от 5. Гласували общо: 195 потребители

Коментари за нас в Google