ОБЩИ УСЛОВИЯ

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу за ползването му. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде по-долу думите „Дружеството” или „Екипът” означават „Ес Ди Ай Груп” ООД.

Предназначението на настоящите общи условия е да регулират отношенията между „Ес Ди Ай Груп“ ООД и потребителите, които чрез използването на сайта www.sdi.bg в реално време възлагат чрез електронна поръчка на Дружеството в качеството му на застрахователен брокер да сключи от тяхно име и за тяхна сметка застрахователен договор за застраховане на техните интереси срещу възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

КОИ СМЕ НИЕ:

SDI е търговското наименование, под което „Ес Ди Ай Груп” ООД осъществява дейност като застрахователен брокер. Дружеството е регистрирано в гр. София, ул. „Антим І” № 59, ет. 1, ап.3, ЕИК 131215190, и адресите на всички офиси в страната и в гр. София са посочени на този уебсайт в Менюто „Офиси” и „Контакти”.

„Ес Ди Ай Груп” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, съгласно Удостоверение № 12-ЗБ/24.07.2006г., което може да проверите на адрес http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg. Комисията за финансов надзор е държавният орган, упражняващ надзор върху дейността на застрахователните брокери, с адрес гр. София 1000, ул. „Будапеща” №16.

Информация относно „Ес Ди Ай Груп“ ООД като застрахователен брокер, изисквана съгласно Кодекса за застраховане, можете да изтеглите оттук.

ПРЕДЛАГАНИ ЗАСТРАХОВКИ ОНЛАЙН:

Чрез този уебсайт към настоящия момент „Ес Ди Ай Груп” ООД предлага сключването на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и доброволна застраховка „Злополука на местата в МПС”, в Менюто "Online застраховане" в избрано от потребителя застрахователно дружество. Дружеството предлага сключването чрез сайта и на други доброволни застраховки от Менютата "Застраховки"и/или "Online Застраховане".

Застраховки „Злополука на местата в МПС” и „Автоасистанс” се предлагат за сключване само към определени застрахователни компании, след избор на online оферта за издаване на „Гражданска отговорност на автомобилистите” от сътовтената застрахователна компания.

Видовете застраховки, които дружеството предлага в офисите си и застрахователните компании с които работим, можете да видите в Менюто „Застраховки“ и „Застрахователни компании“.

Задължителни Застраховки:

Цената на предлаганите задължителни застраховки онлайн варира в зависимост от избраното застрахователно дружество, вида на превозното средство, срокът за който се сключва застраховката и начина на използване на превозното средство за всеки отделен случай. Точната цена, включително разходите за доставка на застрахователната полица и съпътствуващите я документи, можете да разберете в Менюто за онлайн застраховане, след пълно и коректно попълване на всички изисквани данни и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката.

Личните данни, които предоставяте, за да сключите застраховката онлайн се обработват от „Ес Ди Ай Груп“ ООД на основанията и за целите посочени в Уведомлението за поверителност за клиенти.

Информацията на сайта се актуализира от „Ес Ди Ай Груп” ООД своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената чрез Менюто за онлайн застраховане цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.

Поръчаните чрез уебсайта застраховки и вноски се заплащат в брой на куриера, който Ви доставя полицата, през уеб-портала за електронни услуги и разплащания www.ePay.bg или онлайн с банкова карта. При заплащане на застрахователната премия или съответната вноска от нея чрез дебитна или кредитна карта, издадена на Ваше име, подпис върху застрахователната полица на застраховащия не се изисква, а договорът за застраховка се счита сключен, от момента, в който получите на посочения от Вас електронен адрес (е-mail) потвърждение за сключване на застраховката. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 ч. на деня, следващ деня на сключването на договора. При несъотвествие в данните за МПС предоставени от Вас и съществуващите в електронната система на избраното застрахователно дружество, можем да изискаме да ни предоставите копие от част І на свидетелството за реистрация на МПС.

В срок от три работни дни от получаване на поръчката чрез уебсайта, „Ес Ди Ай Груп“ ООД ще Ви изпрати подписаните от Ваше име застрахователна полица и сметка за заплатена премия на хартиен носител заедно с придружаващите я документи – сертификат „Зелена карта“ и знак, издаден от Гаранционния фонд.

При плащане на поредна вноска по застраховка, сключена на разсрочено плащане, клиентът трябва изрично да заяви своето желание „Ес Ди Ай Груп” ООД да издаде, подпише от негово име и изпрати по куриер квитанция за плащане.

Заявката за издаване на квитанция за плащане на поредна вноска се извършва на интернет адрес www.sdi.bg/onlineinsurance секция „Плащане на поредна вноска”.

Поредна вноска от премията може да бъде платена и във всеки офис на „Ес Ди Ай Груп” ООД.

Общите условия по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” са регламентирани в Кодекса за застраховане. Информация за условията на застраховката по Кодекс за застраховане, може да прочетете ТУК.

Доброволни застраховки:

Към настоящия момент „Ес Ди Ай Груп“ ООД предлага възможност за изпращане на електронна поръчка само за имуществената застраховка „Застраховка за дома“ при ЗАД „Булстрад- ВИГ“, която се предлага само в офисите на Дружеството, както и за застраховка “Автоасистанс“ от ЗД „Бул Инс“ АД и „ДЗИ – ОЗ” ЕАД. Общите условия на застрахователя за продукта и предлаганите пакети от лимити на отговорност и съответно дължима премия за тях, заедно с всички дължими данъци и начислени отстъпки, е предоставена в менютата "Застраховки" и „Online застраховане“.

Договорът за застраховка се сключва и подписва от „Ес Ди Ай Груп“ ООД от ваше име на хартиен носител, въз основа на изпратената от вас онлайн поръчка за застраховка. Плащането на премията в брой се извършва при получаване на полицата по един от начините посочени в меню "Застраховки" или „Online застраховане“.

Информация относно застрахователя:

Необходимата преддоговорна информация относно застрахователя изисквана съгласно чл.324 КЗ  (фирма, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, клона чрeз който се сключва застраховката, реда за подаване на жалби и уреждане на претенции и др.) се изписват в  меню „Online застраховане“ и/или „Застраховки“, където се предлага конкретния застрахователен продукт.

СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ:

Достъпът до https://www.sdi.bg/onlineinsurance се осъществява с цифров сертификат, като се спазват абсолютно всички индустриални стандарти за криптография и сигурност.

Цялата информация, която обменяте с SDI, е криптирана и се осъществява по SSL протокол.

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД:

Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет. 4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72. Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ООД:

Чрез използването на Менюто за Online застраховане, Вие сключвате договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с „Ес Ди Ай Груп” ООД съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. По силата на този договор Вие възлагате на „Ес Ди Ай Груп“ ООД да сключи и подпише от Ваше име и за Ваша сметка договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, която вие сте избрали използвайки сайта. За сключването на договора с Дружеството не се изисква регистрация на потребителя за използване на сайта и подаването на електронна поръчка.

Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние с „Ес Ди Ай Груп” ООД се счита сключен от датата на подаване на електронна поръчка от Вас за доставка на застраховка чрез този уебсайт. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка и се прекратява с с прекратяване на застраховката, предмет на този договор или по взаимно съгласие на страните. 

При направена поръчка за застраховка през нашия сайт, ще получите автоматично генериран имейл за потвърждаване на заявката ви за издаване на застраховка. След обработване на заявката ви от наш служител и издаване на застраховката, ще получите втори имейл съдържащ  информация за датата и часа от който влиза в сила сключеният от ваше име застрахователен договор и номера на товарителницата, с която са изпратени документите до посочения от вас адрес, ако сте избрали като начин на доставяне куриерска услуга.

Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация на адрес на управление и извършване на дейност в България.

Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация на адрес на управление и извършване на дейност в България. Поръчвайки застраховка онлайн, Вие потвърждавате, че сте местно лице и че ще уведомите „Ес Ди Ай Груп”ООД незабавно, ако престанете да бъдете такова.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

С подаването на електронна поръчка за доставка на застраховка през този уебсайт, Вие се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откажете от сключения с „Ес Ди Ай Груп” ООД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.

Като потребител на услугата, предлагана чрез този сайт, Вие се задължавате да предоставите пълна, вярна и точна информация при попълване на данните в електронната поръчка за избрания от Вас продукт, и декларирате, че сте уведомен, че от това зависи валидността и действието на сключения чрез посредническата услуга, предоставяна от Дружеството застрахователен договор. „Ес Ди Ай Груп“ ООД не носи отговорност за последиците от сключения застрахователен договор, в случаите, в които ползвателят на застрахователни услуги съзнателно или несъзнателно е предоставил непълна или неточна информация или не е предоставил цялата необходима информация за застрахователния интерес и за сключването на застрахователния договор.

При подаване на електронната поръчка Вие имате право да изберете начин на доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи – по куриер на посочен от Вас адрес безплатно или да я получите лично в избран от Вас офис на Дружеството.

Само потребител – физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, има право да се откаже от договора с „Ес Ди Ай Груп“ ООД в 14-дневен срок от подаване на електронната поръчка през този сайт като изпратите писмено уведомление до Дружеството на адрес гр. София, ул. Антим I №59  заедно с получената застрахователна полица, сертификата „Зелена карта“ и знака, издаден от Гаранционния фонд, които сте получили от нас. Потребителите на сайта – физически лица, които действат в рамките на своята търговска или професионална дейност или от името на търговец, който представляват по закон или по пълномощие, нямат право на отказ от договора с „Ес Ди Ай Груп“ ООД, сключен чрез изпращането на електронна поръчка.

При желание за отказ на поръчката от потребителите, които имат право на това, в същия 14-дневен срок от изпращането й е необходимо потребителят да уведоми „Ес Ди Ай Груп” ООД на телефон 0800 11 300, или на имейл online@sdi.bg. В този случай ако е възможно Дружеството анулира издадената полица без потребителят да дължи каквито и да било такси или разноски. Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 3 (три) дни. Възстановяването на суми платени в брой при доставка или чрез epay.bg става чрез получаването им лично от застраховащия в ЦУ на дружеството в София. Ако полицата, която сте поръчали е издадена и влязла в сила преди получаване на уведомлението за отказ от Дружеството, то Вие сте длъжен да се обърнете към застрахователната компания за анулиране на застрахователната полица и възстановяване на премията. Застрахователното дружество има право да удържи за срока, през който е действала застрахователната полица, дължимата застрахователна премия от платената от Вас сума при сключване на застраховката.

В случай на отказ от договора с „Ес Ди Ай Груп“ ООД, разходите по доставката на полицата платени от Вас не подлежат на възстановяване, а Вие дължите на Дружеството разликата до пълния размер на куриерската услуга за доставянето й, в размера посочен в подменюто за потвърждаване на поръчката. „Ес Ди Ай Груп” ООД няма да претендира неустойка за упражняване на правото да се откажете от сключения с Дружеството договор.

След изтичане на този 14-дневен срок, в случай че искате да прекратите  сключения чрез „Ес Ди Ай Груп” ООД застрахователен договор, трябва да се обърнете директно към застрахователното дружество, което е издало полицата ви.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ООД:

При сключване на договор с Дружеството чрез използването на този сайт, последното не е длъжно да дава препоръка въз основа на справедлив анализ относно застраховката, която е най-подходяща с оглед нуждите на потребителя.  Потребителят сам извършва тази преценка въз основа на информацията публикувана на сайта.

Независимо от ограниченията на отговорността посочени по-долу, „Ес Ди Ай Груп“ ООД полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията на сайта да бъдат винаги верни и актуални.

С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Дружеството има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата за поръчка на застраховка през този сайт.

Дружеството не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля и не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на електронните поръчки при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Ес Ди Ай Груп“ ООД.

ПРАВНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА:

„Ес Ди Ай Груп” ООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на Дружеството, поради динамиката на застрахователния пазар, поради софтуерен или хардуерен проблем, информацията на уебсайта може в даден момент да не бъде актуална или вярна, или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите на интернет. Ес Ди Ай Груп ООД не носи отговорност за допуснати грешки и непълноти или за възникнали в даден момент такива, в резултат на софтуерен или хардуерен проблем, както и за загуба на информация на уебсайта.

В случай че потребителят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес, или не бъде осигурен достъп, и/или условия за доставка на полицата и съпътстващите я документи от куриерската фирма, Дружеството се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за потребителя от това. Дружеството не носи отговорност и при забавяне на доставката на полицата поради причини, за които отговаря куриерската фирма.

„Ес Ди Ай Груп“ ООД не носи отговорност за административни санкции или каквито и да е  претенции на трети лица към клиента при използване на моторното превозно средство преди получаване на потвърждение по имейл за датата и часа на влизане в сила на поръчаната задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

„Ес Ди Ай Груп” ООД не предоставя никакъв правен, счетоводен или друг професионален съвет или мнение по определен въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Дружеството, или от неговите управители или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него.

Това изчерпателно ограничаване на отговорността на „Ес Ди Ай Груп” ООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.

Уебсайтът може да съдържа връзки към други интернет страници. Екипът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че „Ес Ди Ай Груп” ООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.

Дружеството има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване.

„Ес Ди Ай Груп” ООД не гарантира, че този уебсайт и неговото съдържание е свободно от вируси или друго нещо с разрушаващи свойства, въпреки полаганата от екипа на Дружеството грижа и взети технически мерки.

Ако се съмнявате в достоверността на информацията в този уебсайт, най-добре би било за Вас да потърсите потвърждение като се свържете директно с Дружеството.

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „ОНЛАЙН ЗАСТРАХОВАНЕ“:

Дружеството не носи отговорност за загуби, вреди или претенции произтичащи от събития, попадащи в следните категории:
1)    Грешки, направени от потребителя при използване на услугата Online застраховане, като например въвеждане на грешни данни или наредени погрешни плащания.
2)    Софтуерни проблеми на сайта като например повредени файлове, погрешни транзакции, малуеър засягащ софтуера на страницата, несигурни криптографски библиотеки и др.
3)    Техническа неизправност на хардуера на потребителя, като например загуба на данни в резултат на неизправно или повредено устройство за съхранение.
4)    Действия или бездействия на трети лица и/или събития, предизвикани от трети лица, като например несъстоятелност на доставчиците на услуги, информационни атаки на сигурността на доставчиците на услуги или измама, извършена от трети лица.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Информацията съгласно чл.13 от Общия Регламент относно защита на данните за начина, по който „Ес Ди Ай Груп“ ООД събира, съхранява и обработва личните данни на ползвателите на застрахователни услуги – физически лица се намира в Уведомлението за поверителност за клиенти, което може да изтеглите оттук.

„Ес Ди Ай Груп“ ООД  е администратор по отношение на личните данни на клиента - физическо лице и на представителите на клиента-юридическо лице, обработвани във връзка с този договор. Когато клиентът е юридическо лице, клиентът и „Ес Ди Ай Груп“ ООД са независими администратори по отношение на личните данни, които всеки от тях обработва на свое собствено основание във връзка с дейността си и всеки от тях се задължава да спазва приложимото законодателство за личните данни (вкл. Регламент (ЕС) 2016/679), както и да оказва на другата страна сътрудничество във връзка със спазване на нейните задължения съгласно законодателството за личните данни. Никоя страна няма съзнателно да изпълнява тези свои задължения по начин, който да доведе до неизпълнение на задължения относно личните данни на другата страна

ПРИЛОЖИМО ПРАВО:

Съдържанието на този уебсайт и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право. Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние сключен с „Ес Ди Ай Груп” ООД чрез използването на този уебсайт се подчинява на българското право.

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Условията за ползване се предоставят само на български език и могат да бъдат запазени на магнитен носител или да бъдат разпечатани от Вас по избор.

Съдържанието на уебсайта е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България и на Европейския съюз. Използваните на Страницата търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и др. обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички имена на посочени на уебсайта продукти са търговски марки или други обекти на право на интелектуална собственост, принадлежащи на лицата, посочени на уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ:

Ние, „Ес Ди Ай Груп” ООД, сме ангажирани в предоставянето на възможно най-добрата услуга. Затова искаме Вие, нашите клиенти, да ни уведомявате, когато нещо не е на ред, тъй като вярваме, че разглеждането на жалбите Ви е начин за подобряване качеството на предлаганата от нас услуга.

Нашата цел е да разгледаме Вашата жалба бързо и ефикасно. Поради тази причина ние искаме да Ви улесним в подаването на жалба и след като проучим внимателно случая, да Ви уведомим за резултата.

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА:

Подаването на жалба не е приятно само по себе си, поради това бихме искали максимално да  Ви улесним. Всички жалби от качеството или срока на предоставяне на нашата услуга можете да направите:

По поща на адрес: гр. София 1303, ул. „Антим I” № 59
По телефон: 080011300
По e-mail: online@sdi.bg
В офис на дружеството, където ще ви бъде предоставен формуляр

Задължително посочвайте е-mail адрес за обратна връзка в жалбата си.
Който и начин на подаване да изберете, жалбата Ви ще бъде разгледана своевременно от наш компетентен служител.

В КАКЪВ СРОК ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОР:

Ние ще Ви отговорим в срок до 15 дни от получаването на жалбата Ви. В случай, че се нуждаем от повече време за разрешаването й поради обективни обстоятелства, ще ви уведомим, че ще Ви предоставим отговор в срок до 1 месец от получаването й.

Ако не сте доволни от начина, по който се разглежда жалбата Ви от наш служител, можете да се обърнете към Заместник председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на адрес гр. София 1000, ул. „Будапеща №16.

ОРГАНИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ:

Дейността на „Ес Ди Ай Груп“ ООД попада в обхвата на дейност на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори (www.kzp.bg.; e-mail: adr.ins@kzp.bg). Към настоящия момент „Ес Ди Ай Груп“ ООД не е поело ангажимент да участва, нито има задължението да използва органи за алтернативно разрешаване на спорове, включително комисията по предходното изречение.

Независимо от това, след като подадете жалба до Дружеството и не сте удовлетворени от отговора, можете да отнесете жалбата си към Секторната помирителна комисия за разрешаване на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на  финансови услуги от разстояние в тези сектори. СПК е с район на действие територията на цялата страна и със седалище гр. София, ЦУ на КЗП, пл. Славейков № 4А, тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.ins@kzp.bg.

Дружеството има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай че приемем, трябва да знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.