ОБЩИ УСЛОВИЯ


Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу за ползването му и за предоставянето на застрахователно посредническа услуга от разстояние от страна на „Ес Ди Ай Груп“ АД. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде по-долу думите „Дружеството”, „SDI“ или „Екипът” означават „Ес Ди Ай Груп” ЕАД.

Настоящите общи условия  регулират отношенията между „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД и ползвателите на застрахователни услуги (наричани още „потребители“, „Клиенти“) които чрез използването на сайта www.sdi.bg в реално време възлагат чрез електронна поръчка на Дружеството в качеството му на застрахователен брокер да сключи от тяхно име и за тяхна сметка застрахователен договор за застраховане на техните интереси срещу възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя. Общите условия регулират и плащането на дължима вноска от застрахователна премия чрез използването на сайта www.sdi.bg 

За ползването на услуги през уебсайта и сключването на договора с Дружеството не се изисква регистрация на потребителя.

КОИ СМЕ НИЕ:

SDI е търговското наименование, под което „Ес Ди Ай Груп” ЕАД осъществява дейност като застрахователен брокер. Дружеството е регистрирано в гр. София, ул. „Антим І” № 59, ет. 1, ап.3, ЕИК 207095647, и адресите на всички офиси в страната и в гр. София са посочени на този уебсайт в Менюто „Офиси” и „Контакти”.

„Ес Ди Ай Груп” ЕАД е вписано в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, съгласно Удостоверение № 12-ЗБ/24.07.2006г., което може да проверите на адрес https://eis.fsc.bg/public-register/507/detailed-view/3126/.  Комисията за финансов надзор е държавният орган, упражняващ надзор върху дейността на застрахователните брокери, с адрес гр. София 1000, ул. „Будапеща” №16.

Информация относно „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД като застрахователен брокер, изисквана съгласно Кодекса за застраховане, можете да изтеглите оттук.
 

ПРЕДЛАГАНИ ЗАСТРАХОВКИ И УСЛУГИ ОНЛАЙН:

Чрез уебсайта www.sdi.bg в Менюто „Онлайн Застраховане“ „Ес Ди Ай Груп” ЕАД предлага сключването на застрахователен договор от разстояние чрез посредничеството на SDI без да е необходимо клиентът да посещава физически офис на дружеството. Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация на адрес на управление и извършване на дейност в България. Поръчвайки застраховка онлайн, Вие потвърждавате, че сте местно лице и че ще уведомите „Ес Ди Ай Груп” ЕАД незабавно, ако престанете да бъдете такова.

Всички видове застраховки, които дружеството предлага в офисите си и застрахователните компании с които работим, можете да видите в Менюто „Застраховки“. Сключването на застрахователен договор от разстояние през сайта се предлага само за някои от видовете застраховки, които се предлагат в офисите ни.
 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ АД:

SDI и Клиентът се съгласяват и признават, че в отношенията помежду им при използване на уебсайта и предлаганите на него услуги, стойност на саморъчен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги ще има маркирането на „чек бокс“ и/или натискане на съответен бутон „потвърди“ за електронни изявления/документи от страна на Клиента.

Чрез използването на Менюто  „Online застраховане“ и маркиране на чек-бокс или натискане на бутон „потвърди“, Вие сключвате договор за възлагане с „Ес Ди Ай Груп” ЕАД при настоящите Общи условия и ако сте потребител имате определени права съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, посочени по-долу. По силата на този договор Вие възлагате, а „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД приема срещу възнаграждение да ви посредничи (1) за сключване от Ваше име и за Ваша сметка на договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, която вие сте избрали използвайки сайта или (2) за заплащане на поредна вноска от разсрочената застрахователна премия по действаща застраховка.

Възлагателният договор с „Ес Ди Ай Груп” ЕАД се счита сключен от датата на подаване на електронна поръчка от Вас за доставка на застраховка чрез този уебсайт или на квитанция за платена вноска. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка за издаване на застраховка/плащане на вноска и се прекратява с прекратяване на застраховката, предмет на този договор или по взаимно съгласие на страните. 

При направена поръчка за застраховка/вноска през нашия сайт, ще получите автоматично генериран имейл, с който се потвърждава получаването на заявката ви за издаване на застраховка/плащане на вноска. Договорът за застраховка/документите за плащане на вноска /включително документите за предоставяне на отстъпка от страна на Брокера/ се сключват и подписват от служител на „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД от Ваше име на хартиен носител, въз основа на изпратената от вас онлайн поръчка за застраховка/вноска.

Моля обърнете внимание: След обработване на заявката ви от наш служител и издаване на застраховката/квитанцията за вноска, ще получите втори имейл съдържащ информация за датата и часа от който влиза в сила сключеният от ваше име застрахователен договор/от който е продължена действащата ви застраховка и номера на товарителницата, с която са изпратени документите до посочения от вас адрес, ако сте избрали като начин на доставяне куриерска услуга.
 

ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Цената на предлаганите застраховки (застрахователна премия) онлайн варира в зависимост от избраното застрахователно дружество, вида на имуществото/превозното средство, срокът за който се сключва застраховката, рисковия профил, начина на използване на имуществото/превозното средство за всеки отделен случай и др. 

В цената на застраховката е включено възнаграждението за нашата услуга по застрахователно посредничество (комисиона), което ни се заплаща от застрахователя. Вие не ни дължите никакво друго допълнително плащане за посредническата услуга, която Ви оказваме чрез нашия сайт.

В цената на застраховката е включен 2 % данък, с който се облагат застрахователните премии съгласно Закона за данък върху застрахователните премии. Облагаеми са всички застрахователни договори с изключение на: 1. Застраховките Живот; 2. Застраховките карго (застраховане на товари по време на международен превоз); 3. Застраховките на летателни апарати и плавателни съдове и 4. Застраховките Гражданска отговорност свързани с притежаването и използването на летателни апарати и плавателни съдове.

Крайната цена на всяка застраховка, според различните критерии и тарифи на застрахователите и след коректно предоставяне на всички необходими данни и документи според вида на застраховката, се съобщава преди завършване на електронната поръчка на сайта и натискане на бутона „потвърди“. Цената на застраховката се посочва и в  автоматично генерирания имейл до Вас при потвърждаване на поръчката.

Информацията на сайта се актуализира от „Ес Ди Ай Груп” ЕАД своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената чрез Менюто за онлайн застраховане цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.

Поръчаните чрез уебсайта застраховки и вноски се заплащат в брой на куриера, който Ви доставя полицата, през уеб-портала за електронни услуги и разплащания www.ePay.bg или онлайн с банкова (кредитна или дебитна) карта. 

Доставката по куриер на поръчания застрахователен договор (полица) и придружаващите застраховката документи или на документите за платена вноска по полица е безплатна за Вас до офис на SDI. За доставка до избран от Вас адрес или избран от Вас офис на куриерската фирма, доставката е на стойност 4,49 лв. и се заплаща от Вас в момента на извършване на онлайн поръчката при плащане с банкова карта или чрез еРау, или заедно с наложения платеж при доставката на документите.

При заплащане на застрахователната премия или съответната вноска по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, чрез дебитна или кредитна карта, издадена на Ваше име, подпис върху застрахователната полица на застраховащия не се изисква, а договорът за застраховка се счита сключен (съответно действащата ви застраховка е продължена), от дата и часа посочени в  изпратения до Вас е-mail потвърждение за сключване на застраховката/издаване на квитанция за платена вноска.

Срокът за обработване от Дружеството на получената онлайн заявка за полица/вноска е два работни дни от получаването й. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 ч. на деня, следващ деня на издаване на полицата от Дружеството. При несъответствие в данните за МПС предоставени от Вас и съществуващите в електронната система на избраното застрахователно дружество, можем да изискаме да ни предоставите копие от част І на свидетелството за регистрация на МПС. 

Моля обърнете внимание: Поръчка за издаване на квитанция за плащане на поредна вноска от действаща полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се приема и може да бъде изпълнена от „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД ако е подадена най-малко 2 (два) работни дни преди изтичане на 14 дневния срок от падежа на вноската („гратисен период“), след който срок полицата се прекратява. В случай че поръчката за плащане на вноска е подадена онлайн по-късно от посочения срок от 2 (два) работни дни преди изтичане на гратисния период, полицата може да е междувременно прекратена от застрахователя и заявката да не може да бъде изпълнена от „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД. 

В срок от три работни дни от издаване на полицата/квитанцията за платена вноска „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД ще Ви изпрати подписаните от Ваше име на хартиен носител застрахователна полица,  и сметка за заплатена премия/вноска на хартиен носител заедно с придружаващите я документи – сертификат „Зелена карта“ и знак, издаден от Гаранционния фонд при застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ или други документи в зависимост от вида на застраховката.

При плащане на поредна вноска по застраховка, сключена на разсрочено плащане, клиентът трябва изрично да заяви своето желание „Ес Ди Ай Груп” ЕАД да издаде, подпише от негово име и изпрати по куриер квитанция за плащане.

Заявката за издаване на квитанция за плащане на поредна вноска се извършва на интернет адрес www.sdi.bg/onlineinsurance секция „Плащане на поредна вноска”.

Поредна вноска от премията може да бъде платена и във всеки офис на „Ес Ди Ай Груп” ЕАД.
 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ:

Необходимата преддоговорна информация относно застрахователя изисквана съгласно чл.324 КЗ (фирма, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, клона чрeз който се сключва застраховката, реда за подаване на жалби и уреждане на претенции и др.) се изписват в  меню „Online застраховане“ и/или „Застраховки“, където се предлага конкретния застрахователен продукт. Там се съдържа и изискваната съгласно Кодекса на застраховането информация за застрахователния продукт на траен носител, различен от хартия.

С подаване на поръчка за застраховка или вноска онлайн чрез този уебсайт, вие се съгласявате изискваната съгласно чл.326 от Кодекса за застраховане информация  да ви се предостави чрез страницата в интернет на SDI.

Общите условия по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” са регламентирани в Кодекса за застраховане. Информация за условията на застраховката по Кодекс за застраховане, може да прочетете ТУК.
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ:

Като ползвател на услугата, предлагана чрез този сайт, Вие се задължавате да предоставите пълна, вярна и точна информация при попълване на данните в електронната поръчка за избрания от Вас продукт, и декларирате, че сте уведомен, че от това зависи валидността и действието на сключения чрез посредническата услуга, предоставяна от Дружеството застрахователен договор. „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД не носи отговорност за последиците от сключения застрахователен договор, в случаите, в които ползвателят на застрахователни услуги съзнателно или несъзнателно е предоставил непълна или неточна информация или не е предоставил цялата необходима информация за застрахователния интерес и за сключването на застрахователния договор.

При подаване на електронната поръчка Вие имате право да изберете начин на доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи – да я получите безплатно,  лично в избран от Вас офис на Дружеството или да изберете доставка до избран от Вас адрес или избран от Вас офис на куриерската фирма за Ваша сметка. Доставката до адрес или офис на куриерската фирма е на стойност 4,49 лв. и се заплаща от Вас в момента на извършване на онлайн поръчката при плащане с банкова карта или чрез еРау, или заедно с наложения платеж при доставката на документите.

С приемане на настоящите общи условия Вие се съгласявате да Ви предоставим необходимата информация преди сключване на застрахователния договор, както следва: стандартизирани информационни документи за застрахователните продукти по чл. 325а, ал. 6 -11 КЗ, изготвени от застрахователите, както и необходимата информация за застрахователя по чл. 324 КЗ (фирма, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, ред за подаване на жалби и др.), за приложимото право към застрахователния договор по чл. 326 КЗ, общите условия, приложими към застрахователния договор по чл331 т.4 КЗ и др. - чрез нашия сайт или в  интернет страница  на застрахователя. Вие имате право да поискате предоставянето на тази информация на хартиен носител безплатно.

С подаването на електронна поръчка за доставка на застраховка/плащане на вноска през този уебсайт, Вие, когато действате в качеството си на потребител, ни отправяте изрично и предварително искане да Ви предоставим финансовата услуга и се съгласявате да получите застрахователната полица/квитанция за платена вноска и съпътстващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който можете като потребител да се откажете от сключения с „Ес Ди Ай Груп” ЕАД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.  

Клиентът се задължава да уведоми лично писмено SDI в негов офис или на email online@sdi.bg за всяка промяна на посочения в поръчката телефон за контакт във връзка с полицата по този договор. Клиентът се съгласява, че отговаря за действията на всяко лице, което плаща от негово име вноска от премията или подновява полицата и което заяви промяна на телефон или email за контакт по този договор, на които клиентът не отговаря или не може да бъде уведомен за настъпващ падеж за дължима вноска или подновяване на полица.

Само потребител – физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, има право да се откаже от договора с „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД в 14-дневен срок от подаване на електронната поръчка през този сайт. 

Клиентите на сайта – физически лица, които действат в рамките на своята търговска или професионална дейност или от името на търговец, който представляват по закон или по пълномощие, нямат право на отказ от договора с „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД, сключен чрез изпращането на електронна поръчка.

Потребител, който има право на отказ от поръчката е длъжен в посочения 14 дневен срок да уведоми  „Ес Ди Ай Груп” ЕАД на телефон 0800 11 300, или на имейл online@sdi.bg. При отказ от заявена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите потребителят е длъжен да върне лично или по куриер на адреса на Дружеството - гр. София, ул. Антим I №59 получената застрахователна полица заедно със сертификата „Зелена карта“ и знака, издаден от Гаранционния фонд, които сте получили от нас. Отказ от застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите без да са върнати получените от нас документи не е валидно направен.

При получено уведомление за отказ от направена поръчка за застраховка/плащане на вноска, ако е възможно Дружеството анулира издадената полица/квитанция за платена вноска без потребителят да дължи каквито и да било такси или разноски. Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 3 работни дни. Възстановяването на суми платени в брой при доставка или чрез epay.bg става чрез получаването им лично от застраховащия в ЦУ на дружеството в София. Ако полицата/вноската, която сте поръчали е издадена и влязла в сила преди получаване на уведомлението за отказ от Дружеството, то Вие сте длъжен да се обърнете към застрахователната компания за анулиране на застрахователната полица и възстановяване на премията. Застрахователното дружество има право да удържи за срока, през който е действала застрахователната полица, дължимата застрахователна премия от платената от Вас сума при сключване на застраховката.

В случай на отказ от договора с „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД, разходите по доставката на полицата платени от Вас не подлежат на възстановяване. Разходите за изпращане и връщане на полицата и другите документи по куриер до адреса на Дружеството са за сметка на потребителя. „Ес Ди Ай Груп” ЕАД няма да претендира неустойка за упражняване на правото да се откажете от сключения с Дружеството договор.

След изтичане на този 14-дневен срок, в случай че искате да прекратите  сключения чрез „Ес Ди Ай Груп” ЕАД застрахователен договор, трябва да се обърнете директно към застрахователното дружество, което е издало полицата ви.
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ЕАД:

За целите на изпълнение на възложената поръчка съгласно сключения възлагателен договор Дружеството е овластено от ползвателя на застрахователни услуги да го представлява пред застрахователя, да изготвя и подписва от негово име всички необходими документи за сключване на избрания застрахователен договор/документи за платена вноска от премията, включително документи за предоставяне на отстъпка от страна на Брокера.

Дружеството следи за сроковете и има право да изпраща до ползвателите на застрахователни услуги съобщения за дължима поредна вноска, за подновяване на застраховка и друга информация във връзка със застраховката на посочените данни за контакт. Това задължение на Дружеството не освобождава клиента от собственото му задължение да следи за спазване на тези срокове. При изрични инструкции от клиента, Дружеството подписва документи за промяна или прекратяване на застрахователни договори. SDI има право да изисква актуален телефон на клиента при всяко плащане на вноска от премията през сайта.

При сключване на договор с Дружеството чрез използването на този сайт, последното не е длъжно да дава препоръка въз основа на справедлив анализ относно застраховката, която е най-подходяща с оглед нуждите на потребителя.  Потребителят сам извършва тази преценка въз основа на информацията публикувана на сайта. Дружеството предоставя обективна информация за предлаганите застраховки чрез този сайт, за да Ви даде възможност да вземете информирано решение.

Независимо от ограниченията на отговорността посочени по-долу, „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията на сайта да бъдат винаги верни и актуални.

С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Дружеството има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата за поръчка на застраховка през този сайт.

Дружеството не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля и не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на електронните поръчки при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД.
 

ПРАВНИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА:

„Ес Ди Ай Груп” ЕАД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на Дружеството, поради динамиката на застрахователния пазар, поради софтуерен или хардуерен проблем, информацията на уебсайта може в даден момент да не бъде актуална или вярна, или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите на интернет. Ес Ди Ай Груп ЕАД не носи отговорност за допуснати грешки и непълноти или за възникнали в даден момент такива, в резултат на софтуерен или хардуерен проблем, както и за загуба на информация на уебсайта.

В случай че потребителят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес, или не бъде осигурен достъп, и/или условия за доставка на полицата и съпътстващите я документи от куриерската фирма, Дружеството се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за потребителя от това. Дружеството не носи отговорност и при забавяне на доставката на полицата поради причини, за които отговаря куриерската фирма.

Ес Ди Ай Груп“ ЕАД не носи отговорност за административни санкции или каквито и да е  претенции на трети лица към клиента при използване на моторното превозно средство преди получаване на потвърждение по имейл за датата и часа на влизане в сила на поръчаната задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, съответно за датата и часа от който е продължено действието на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите при поръчка за плащане на вноска онлайн. Дружеството се освобождава от отговорност за административни санкции или каквито и да е  претенции на трети лица към клиента при използване на моторното превозно средство, ако поръчката за плащане на вноска онлайн е подадена по-късно от посочения срок от 2 (два) работни дни преди изтичане на гратисния период.

„Ес Ди Ай Груп” ЕАД не предоставя никакъв правен, счетоводен или друг професионален съвет или мнение по определен въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Дружеството, или от неговите членове на Съвета на директорите или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него.

Това изчерпателно ограничаване на отговорността на „Ес Ди Ай Груп” ЕАД се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.

Уебсайтът може да съдържа връзки към други интернет страници. Екипът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че „Ес Ди Ай Груп” ЕАД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.

Дружеството има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Общи условия или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Общи условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Общи условия.

„Ес Ди Ай Груп” ЕАД не гарантира, че този уебсайт и неговото съдържание е свободно от вируси или друго нещо с разрушаващи свойства, въпреки полаганата от екипа на Дружеството грижа и взети технически мерки.

Ако се съмнявате в достоверността на информацията в този уебсайт, най-добре би било за Вас да потърсите потвърждение като се свържете директно с Дружеството.
 

РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „ОНЛАЙН ЗАСТРАХОВАНЕ“:

Дружеството не носи отговорност за загуби, вреди или претенции произтичащи от събития, попадащи в следните категории:

1) Грешки, направени от потребителя при използване на услугата Online застраховане, като например въвеждане на грешни данни или наредени погрешни плащания.
2) Софтуерни проблеми на сайта като например повредени файлове, погрешни транзакции, малуеър засягащ софтуера на страницата, несигурни криптографски библиотеки и др.
3) Техническа неизправност на хардуера на потребителя, като например загуба на данни в резултат на неизправно или повредено устройство за съхранение.
4) Действия или бездействия на трети лица и/или събития, предизвикани от трети лица, като например несъстоятелност на доставчиците на услуги, информационни атаки на сигурността на доставчиците на услуги или измама, извършена от трети лица.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Информацията съгласно чл.13 от Общия Регламент относно защита на данните за начина, по който „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД събира, съхранява и обработва личните данни на ползвателите на застрахователни услуги – физически лица се намира в Уведомлението за поверителност за клиенти, което може да изтеглите оттук.


„Ес Ди Ай Груп“ ЕАД  е администратор по отношение на личните данни на клиента - физическо лице и на представителите на клиента-юридическо лице, обработвани във връзка с този договор. Когато клиентът е юридическо лице, клиентът и „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД са независими администратори по отношение на личните данни, които всеки от тях обработва на свое собствено основание във връзка с дейността си и всеки от тях се задължава да спазва приложимото законодателство за личните данни (вкл. Регламент (ЕС) 2016/679), както и да оказва на другата страна сътрудничество във връзка със спазване на нейните задължения съгласно законодателството за личните данни. Никоя страна няма съзнателно да изпълнява тези свои задължения по начин, който да доведе до неизпълнение на задължения относно личните данни на другата страна.
 

СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ:

Достъпът до https://www.sdi.bg/onlineinsurance се осъществява с цифров сертификат, като се спазват абсолютно всички индустриални стандарти за криптография и сигурност.

Цялата информация, която обменяте с SDI, е криптирана и се осъществява по SSL протокол.
 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО:

Съдържанието на този уебсайт и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право. Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние сключен с „Ес Ди Ай Груп” ЕАД чрез използването на този уебсайт се подчинява на българското право.
 

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Настоящите Общи Условия се предоставят само на български език и могат да бъдат запазени на магнитен носител или да бъдат разпечатани от Вас по избор.

Съдържанието на уебсайта е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България и на Европейския съюз. Използваните на Страницата търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и др. обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички имена на посочени на уебсайта продукти са търговски марки или други обекти на право на интелектуална собственост, принадлежащи на лицата, посочени на уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени.
 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ:

Ние, „Ес Ди Ай Груп” ЕАД, сме ангажирани в предоставянето на възможно най-добрата услуга. Затова искаме Вие, нашите клиенти, да ни уведомявате, когато нещо не е на ред, тъй като вярваме, че разглеждането на жалбите Ви е начин за подобряване качеството на предлаганата от нас услуга.

Нашата цел е да разгледаме Вашата жалба бързо и ефикасно. Поради тази причина ние искаме да Ви улесним в подаването на жалба и след като проучим внимателно случая, да Ви уведомим за резултата.

Можете да се запознаете с по-подробна информация относно подаването на жалби в нашите Правила за разглеждане на жалби, публикувани на сайта на Дружеството ТУК.
 

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА:

Подаването на жалба не е приятно само по себе си, поради това бихме искали максимално да  Ви улесним. Всички жалби от качеството или срока на предоставяне на нашата услуга можете да направите:

По поща на адрес: гр. София 1303, ул. „Антим I” № 59
По телефон: 080011300
По e-mail: online@sdi.bg
В офис на дружеството, където ще ви бъде предоставен формуляр

Задължително посочвайте е-mail адрес за обратна връзка в жалбата си.
Който и начин на подаване да изберете, жалбата Ви ще бъде разгледана своевременно от наш компетентен служител.

 

В КАКЪВ СРОК ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОР:

Ние ще Ви отговорим в срок до 15 дни от получаването на жалбата Ви. В случай, че се нуждаем от повече време за разрешаването й поради обективни обстоятелства, ще ви уведомим, че ще Ви предоставим отговор в срок до 1 месец от получаването й.

Ако не сте доволни от начина, по който се разглежда жалбата Ви от наш служител, можете да се обърнете към Заместник председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на адрес гр. София 1000, ул. „Будапеща №16.
 

ОРГАНИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ:

Дейността на „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД попада в обхвата на дейност на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори (www.kzp.bg.; e-mail: adr.ins@kzp.bg). Към настоящия момент „Ес Ди Ай Груп“ ЕАД не е поело ангажимент да участва, нито има задължението да използва органи за алтернативно разрешаване на спорове, включително комисията по предходното изречение.

Независимо от това, след като подадете жалба до Дружеството и не сте удовлетворени от отговора, можете да отнесете жалбата си към Секторната помирителна комисия за разрешаване на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на  финансови услуги от разстояние в тези сектори. СПК е с район на действие територията на цялата страна и със седалище гр. София, ЦУ на КЗП, ул. Врабча № 1, тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: adr.ins@kzp.bg.

Дружеството има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай че приемем, трябва да знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.