Действия при щета

Полезна информация при щети от различни видове застрахователни събития
 

ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ, ПОЖАР ИЛИ ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ

 • В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си за събитието и запазете копие от уведомлението.
 • Ако нямате Каско застраховка и сте участник в ПТП, за което не сте виновен, съберете непременно информация за застрахователя по „Гражданска отговорност“ на виновния водач, за да го уведомите и да предявите претенция за обезщетение.
 •  При Пътнотранспортно произшествие от изключителна важност е НЕЗАБАВНО да уведомите КАТ на тел.112 и да поискате да дойдат на място. КАТ са длъжни да посетят мястото на произшествието и да съставят протокол ако има пострадали хора, ако има материални щети и МПС не може да се движи на собствен ход, ако едно от МПС –участник е с чуждестранна регистрация или превозва опасен товар, или ПТП е предизвикало задръстване на платното за движение, както и ако има съмнение, че участник в произшествието е под въздействие на алкохол или друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на МПС.
 • В случай на отказ от страна на КАТ, обадете се незабавно на КАСКО застрахователя си и поискайте от тях да изпратят мобилна група за оглед.
 • Ако не успеете да се свържете със застрахователя си, попълнете двустранния констативен протокол и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО го регистрирайте на тел.112
 • При пожар на МПС, незабавно повикайте противопожарната служба и вземете служебна бележка за образуваната от тях преписка.
 • При природни бедствия като проливни дъждове, обилни снеговалежи, наводнения, градушка, можете да се свържете с районната метеорологична служба, откъдето да получите служебна бележка за датата, вида и продължителността на бедствието.
 • При завеждане на претенция за изплащане на обезщетение, запазете копия от всички документи, които предоставяте на застрахователя си по опис и най-вече следете в протокола за оглед да опишат всички повреди по МПС.
 • Никога не отстранявайте повредите от МПС преди да бъде извършен оглед от застрахователя и следвайте инструкциите му, ако изиска допълнителен оглед на МПС.
 • Във всички случаи  уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:
  * при ПТП - КАТ на тел.112 и поискайте посещение на място;
  * при кражба - РУ на МВР, на чиято територия се намирате;
  * при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015;
  * при пожар – Противопожарна служба на тел.112;
 • При завеждане на щети застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:
  * Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
  * Свидетелство за регистрация на МПС;
  * Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
  * Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
  * Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др);
  * Удостоверение за техническа изправност (талон за преминат годишен технологичен преглед).
   

 • Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление, свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
 • Не оставяйте/забравяйте ключовете, документите, полици и панела на радиооборудването в МПС.
 • Не оставяйте МПС незаключено, със свалени прозорци или люкове, отворени капаци или врати, със свален покрив (ако е кабриолет), с невключена сигнална система, с ключ на запалването, когато го напускате, независимо че може да е за кратко!
 • Всички лица, управляващи застрахованото МПС, следва да притежават валидно свидетелство за правоуправление за съответната категория автомобили и да спазват Закона за движение по пътищата.
 • Управлявайте автомобила само по Републиканската пътна мрежа, като не навлизате в наводнени пътища или територии, затворени, забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци.
 • Пазете и ползвайте застрахованото МПС с грижата на добър стопанин. Поддържайте го в добро техническо състояние, както и предприемайте всички обичайни и разумни предохранителни действия и мерки за предпазване на автомобила Ви от вреди.
 • При всяка промяна уведомявайте Застрахователя (смяна на адрес, покупко-продажба, дарение, замяна, изменение в ползването на МПС и др.).
 • При кражба на МПС незабавно уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия се е намирало последно МПС преди кражбата.
 • В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си и запазете копие от уведомлението.
 • Запазете копие от застрахователната полица и общите условия, които застрахователят ще ви поиска в оригинал, и от всички други документи, които му предоставяте.
 • Винаги предоставяйте на застрахователя исканите документи с опис или придружително писмо, на което да вземете входящ номер и дата от застрахователя.
 • Минималните документи, които се представят на застрахователя включват застрахователната полица в оригинал, свидетелството за регистрация на МПС (малък и голям талон), служебна бележка от РУ на МВР, където сте уведомили за кражбата, постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство, когато МПС не е открито, ключовете и дистанционните от МПС (включително резервните комплекти).
 • Винаги вписвайте в уведомлението при завеждане на щетата при застрахователя същите обстоятелства, каквито сте декларирали и пред РУ на МВР относно кражбата.
 • В зависимост от вида на застрахователното събитие (пожар, наводнение, буря, градушка,експлозия на съд под налягане, земетресение, кражба, вандализъм или удар от  ППС или летящо тяло, трябва да уведомите незабавно застрахователя си и съответния компетентен орган (противопожарна служба, или РУ на МВР).
 • Трябва да не разчиствате последиците от събитието докато не бъде извършен оглед от застрахователя и съответния компетентен орган, но задължително трябва да предприемете действия за ограничаване на щетите, ако е възможно това (като например да се опитате да гасите пожара докато дойдат от противопожарната служба).
 • Хубаво е да съхранявате документи за покупката и гаранционни карти на застрахованото движимо имущество, като аудио и визуална техника и битови уреди.
 • Следете какво се описва в протокола за оглед и запазете копия от всички предоставени на застрахователя документи.
 • При злополука или внезапно заболяване в чужбина, винаги следвайте инструкциите на застрахователя и неговата асистанс компания относно лечебното заведение или медицинския специалист.
 • Изисквайте и съхранявайте пълна медицинска документация от събитието и от направените разходи за лечението Ви.