Отговорност на превозвача при международни превози (CMR)

Застрахователното покритие на тази застраховка осигурява превозвача при рекламации за загуби или повреди на товара, възникнали по време на превоза.

Повечето застрахователни дружества изплащат застрахователни обезщетения за щети на стоките до действителната им стойност, но не повече от 8.33 СПТ* (специални права на тираж - SDR) на килограм липсващо тегло.

По желание на клиента и срещу заплащане на допълнителна премия се предлагат и по-високи нива на покритие. Стандартното покритие може да се разшири и да обхване отговорността на превозвача за увреждане на контейнер и контейнерно оборудване в резултат от пътно-транспортно произшествие, пожар или природни бедствия.

Възстановяват се и разходи за спасяване на товара, включително складиране до 48 часа, в резултат от пътно-транспортно произшествие, както и разходи за оглед от аварийни комисари и издаване на съответните документи.

Застраховката може да се сключи за период от 1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година или за отделен превоз.

Коментари за нас в Google