ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ВСЛЕДСТВИЕ НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

Застраховката е предназначена за физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана и/или самоотбрана и е задължителна по силата на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

Застраховката покрива всички суми, които по силата на нормативен акт застрахованият бъде задължен да заплати на основание претенции на трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие, както и разходите за уреждане на претенции, одобрени от застрахователя.

Застраховката може да бъде сключена както от конкретното физическо лице във връзка с негово лично оръжие, така и от юридическо лице или едноличен търговец за негови служители, ползващи оръжие за охрана.

Коментари за нас в Google