Уведомление за Поверителност за Кандидати за Работа 

В сила от 02.05.2018г., последно актуализирано на 27.03.2024г.

Като юридическо лице, което наема служители по трудово правоотношение след провеждане на избор измежду подадени кандидатури,  „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ЕАД", („ние“, „нас“, „Дружеството“) сме администратор на Ваши лични данни, които обработваме във връзка с участието Ви в нашите процедури по избор и назначаване на нови служители. Ние се ангажираме да боравим отговорно с личните Ви данни. Настоящото Уведомление  обяснява как събираме, използваме и разкриваме личните данни, свързани с кандидатите за работа при нас.

Желателно е да отделите време, за да се запознаете с тази Информация за поверителност, както и периодично да я преглеждате, защото ние може да я променим в даден момент.
 

Какви лични данни събираме

Ние събираме лична информация за Вас, която ни предоставяте, кандидатствайки за заемане на работно място в нашето Дружество като например:

а. Ваши биографични данни - вкл. три имена, дата на  раждане, предишна трудова дейност; автобиографии, трудови характеристики, референции;

б. Информация за контакт –вкл.  адрес, телефон, имейл;

в. Вашата идентификация –снимка, ако сте предоставили такава;

Информация, която събираме автоматично: Когато кандидатствате за работа през нашия интернет сайт и не сте забранили използването на бисквитки, ние може да събираме информация изпратена ни от вашия компютър, мобилен телефон и друго устройство за достъп. Например, това включва страниците които достъпвате, IP адреса на вашия компютър, идентификатор на устройството, вида на операционната система, която използвате, вашето местоположение, информация от мобилната мрежа, стандартни уеб лог данни и друга информация, вида на браузера ви и трафика от и към нашия сайт. Личните Ви данни обичайно събираме от предоставените от Вас автобиографии (CV), мотивационни писма или препоръки и не изискваме, за целите на подбора на най-подходящите кандидати за работа, оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност.


На какви основания събираме Ваши лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни на основание легитимен интерес да извършваме и защитаваме нашия бизнес. Предоставянето на лични данни от Вас в отговор на обява за работа, публикувана на нашия уебсайт или в електронен портал за кандидати за работа, е задължително и обработването на тези лични данни от дружеството не зависи от Вашето предварително съгласие. Независимо от това, ние гарантираме че личната ви информация ще бъде обработвана честно и безпристрастно с оглед интересите ви и основните ви права и свободи.


За какви цели използваме Ваши лични данни

Събраната информация за Вас използваме за:

- подбиране на кандидати за работа и сключване на трудови договори;

- спазване на правни, регулаторни и други изисквания към персонала, работещ при нас;

- упражняване на законни права, защита в съдебни спорове и други производства и управление на жалби и искове.


Предаване на лични данни в България

Събраните лични данни от кандидати за работа не се споделят с трети лица извън структурата на „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ЕАД, освен с трети лица, предоставящи услуги по договор на Дружеството, като например услуги за обучение, доставчици на ИТ поддръжка на хардуер, хостинг или уебсайта на Дружеството.


Предаване на лични данни извън България

Ние не предаваме вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.


Колко време съхраняваме вашите данни

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани  докато приключим процеса на избор и назначаване на подходящ кандидат на съответното работно място. За избраните кандидати предоставените при кандидатстване лични данни ще се съхраняват и обработват от Дружеството през целия срок на продължителност на трудовите отношения между страните. За неизбраните кандидати предоставените лични данни се изтриват или унищожават след приключване на процедурата по избор на кандидат и във всички случаи не по-късно от 6 (шест) месеца след окончателно приключване на процедурата.  В случай че някой кандидат ни е предоставил оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност и не сме го избрали за работа при нас, ще му върнем тези документи, в срока по предходното изречение.


Как защитаваме личните Ви данни

Ние използваме множество процедури и технологии, за да защитим личните данни, които ни предоставяте от непозволен достъп, използване,  разкриване, промяна или унищожаване в съответствие с приложимото законодателство. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи технически и организационни мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните ви данни.


Какви са вашите права

Във връзка с Вашите лични данни, имате следните права (някои от тях може да зависят от допълнителни условия, определени в законодателството):

  • Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме;
  • Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с вас;
  • Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
  • Право да възразите срещу обработването на личните ви данни – когато то се основава на легитимен интерес на работодателя, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването или то е нужно по повод правни претенции;
  • Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“) – в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги съхраняваме;
  • Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“);
  • Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592).

Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието ви преди то да бъде оттеглено.


Контакти при въпроси

„ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ЕАД има Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД), с което бихте могли да се свържете, ако имате някакви въпроси, засягащи настоящия документ или ако искате да упражните някои от Вашите права в тази връзка. По-долу са посочени данните за контакт:

(а) ДЛЗД Михаела Василева

(б) Адрес: гр. Русе 7001 ул. Давид  № 24, вх.1, ет.3, ап.4

(в) Телефон: +359 884 777 978

(г) E-mail: gdpr@sdi.bg

 

Администратор на личните данни е „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ЕАД, ЕИК 207095647, със седалище и адрес на регистрация гр. София 1303, ул. „Антим I“ № 59, ет. 1, ап. 3.