Отмяна на пътуване

Покриват се разходи за отмяна на планирано пътуване в страната и чужбина или промяна в периода, поради заболяване (включително COVID-19), злополука и/или други немедицински причини.

Застраховател по полицата ,,Отмяна на пътуване" е ЗК ,,Лев Инс" АД.

По условията на компанията могат да се застраховат български и чуждестранни граждани на възраст до 85 години, пребиваващи в България. Застраховката може да се сключи както за организирано пътуване, така и отделно само за самолетен билет или само за хотелско настаняване.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПО ЗАСТРАХОВКАТА

 • Разходи за отмяна на пътуването. Възстановяват се извършените разходи, заплатени предварително във връзка с пътуването.

 • Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването. Възстановяват се извършените разходи за неизползваните услуги от пътуването.

 • Разходи за удължаване на пътуването. Възстановяват се действително извършени разходи свързани с удължаването на пътуването. В зависимост от избраната опция се възстановяват действително извършените пътни разходи за отмененото пътуване и разходи за допълнително хотелско настаняване до 2 нощувки, но не повече от 100 лева за 1 нощувка, за 1 лице.

 • Закъснение на самолетен полет. Изплащат се обезщетение на застрахованото лице по 10 лева за всеки час от първите 12 часа забавяне и по 100 лева за всеки 12 часа след това, но за не повече от общо 36 часа забавяне.

 • Смърт вследствие злополука за лица над 14 години. Изплащат се 1 000 лв. за всеки застрахован. 

ПРИЧИНИ ЗА ОТМЯНА, ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ СЪКРАЩАВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО

 • Злополука на Застрахования;
 • Заболяване с наложена хоспитализация над 10 дни на Застрахования;
 • Смърт на Застрахования или на негов близък роднина;
 • Неочаквано влошаване на хронично заболяване на Застрахования, единствено при наложила се хоспитализация;
 • Назначаване на Застрахования за съдебен заседател, призоваване на Застрахования за свидетел по дело или даване на експертно заключение, узнаването на които е след датата на резервация;
 • Връчване на съобщение за предявен иск за развод от съпруг;
 • Уволнение от работа, с изключение на дисциплинарно уволнение;
 • Невъзможност за отпътуване поради неблагоприятни климатични условия.

Територия на валидност

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на цял цвят, включително и Република България.

СРОК на застраховката

Началото на застраховката е датата на нейното издаване, а краят на застраховката е:

 • при организирано туристическо или бизнес пътуване е крайната дата на туристическото или бизнес пътуване;
 • при застраховка само за закупени самолетни билети е датата на полета в зависимост от застрахования самолетен билет – еднопосочен или двупосочен;
 • при застраховка само за хотелско настаняване е датата на последната нощувка.

Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни.
При неспазване на тези условия, полицата се счита за невалидна.

Цена на застраховката

ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА

Посочените цени са в лева и не е включен 2% данък върху застрахователните премии. Дължимата застрахователна премия се заплаща еднократно.

Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от размера на цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или хотелската резервация.

Максималната застрахователна сума за едно лице е в размер до 30 000 лв. Минималната застрахователна сума за едно лице е в размер на 50 лв. 
По условията на застраховка „Отмяна на пътуване“, се сключват групови или индивидуални застраховки.

При заплатена допълнителна премия се покриват и невъзстановими разходи при отменено пътуване в случай на Covid 19.

Важна информация

В случай на застрахователно събитие, Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя в 7 дневен срок и да изпълни всички указания, дадени му от него.

Общи условия и информационен документ
 

 Общи условия на застраховка ,,Отмяна на пътуване"


 Информационен документ на застраховка ,,Отмяна на пътуване"

 

Общи условия и информационен документ
 

Общи условия
на застраховка ,,Отмяна на пътуване"


Информационен документ
на застраховка ,,Отмяна на пътуване"

 

Коментари за нас в Google