ОТГОВОРНОСТ НА ИЗДЕЛИЕТО

Застраховката покрива разходи на производителя или търговеца за нанесени вреди на потребители, причинени от произведени или продадени продукти.

Покритието включва гражданската отговорност на българско или чуждестранно юридическо лице или търговец (в т.ч. по договореност на страните могат да се включат ръководители, служители, длъжностни лица в разни организации, имащи отношение към изделието, както и допълнително застраховани дейности).

Отговорността е за суми, които лицето законно бъде задължено да заплати като компенсация за материални щети и телесни увреждания (вкл. смърт, заболяване, загуба на трудоспособност), причинени на трети лица в резултат на извършваната от него дейност или от стоки, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от него, както и съпътстващите разходи по уреждане на претенциите, извършени със съгласие на застрахователя.

Коментари за нас в Google