СТАНДАРТНИ ЗАСТРАХОВКИ ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Ние предлагаме стандартните застраховки Домашно имущество на водещите застрахователни компании, а също и специалния продукт на SDI - Застраховка За Дома. При тази застраховка имущество получавате високи покрития на специална цена.

Застраховка Домашно имущество осигурява застрахователно покритие за движимото и недвижимото имущество на Вашия дом за причинени загуби вследствие на:

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие;
 • свличане или срутване на земни пластове; 
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;   
 • измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);  
 • наводнение причинено от вълни, приливни вълни или изтичане на вода извън границите на водоизточници намиращи се на повърхността на земята като езера, язовири, резервоари, реки, потоци и т.н.;
 • земетресение;
 • кражба чрез взлом, грабеж или извършена чрез използване на технически средства;
 • късо съединение и токов удар;
 • гражданска отговорност към трети лица;
 • наем за алтернативно настаняване;
 • загуба на доход от наем;
 • злополука на член от семейството/домакинството;

Не се изисква оглед на имуществото при сключване на застраховката.
Застрахованият е длъжен да поддържа имуществото в добро състояние.

Застрахователната сума на имуществото се избира и посочва от клиента.
Застраховката може да се сключи със застрахователни суми с лимит на отговорност или на възстановителна стойност.
При избор на застрахователна сума с лимит на отговорност Застрахователя изплаща обезщетение за пълния размер на вредата, но не повече от записаната застрахователна сума в полицата.
При избор на застрахователна сума по възстановителна стойност Застрахователя изплаща обезщетение за възстановяване на имуществото в същия вид и качество.

Цената на застраховката се определя по тарифа на Застрахователя. Нашите индивидуални отстъпки с Клубна карта ще направят предложението най-изгодно за Вас.

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката, а именно:

 • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други);
 • да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката.

При щета не отстранявайте повредите преди огледа!
За събития, различни от кражба – уведомете писмено в 3-дневен срок застрахователя;
При кражба – срока за уведомяване е до 24 часа в зависимост от избраната застрахователна компания.

Във всички случаи  уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:

 • при удар от ППС -  КАТ на тел. 166 или тел. 112 и поискайте посещение на място;
 • при кражба - РУ на МВР, на чиято територия се намирате;
 • при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015;
 • при пожар – Противопожарна служба на тел. 160 или тел. 112;
 • Застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:
 • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
  Попълнено уведомление за възникнало събитие;
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (служебна бележка от компетентните органи);
 • Удостоверение за банкова сметка на застрахованото лице.

Коментари за нас в Google