ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

с цел издаване на Клубна карта SDI и получаване на маркетингова комуникация за промоции и отстъпки, ползвани чрез клубна карта SDI
 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛУБНА КАРТА SDI

Клубна карта  SDI  дава  възможност  на всички  картодържатели да получават отстъпки, когато сключват застраховки в офисите на  „Ес Ди Ай Груп“ АД, работещи под търговската марка „SDI“,  както и при пазаруване в различни търговски обекти , супермаркети и бензиностанции  на партньори, с които „Ес Ди Ай Груп“ АД е сключило договори за присъединяването им към Програмата „Клубна карта SDI“ („Програмата“). Информацията за партньорите, обектите и отстъпките, включени в Програмата, е на разположение в интернет страницата на дружеството на адрес www.sdi.bg.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА SDI (УСЛОВИЯ)

За да получите Клубна карта SDI не трябва да плащате нищо. Ние я издаваме безплатно на всяко физическо лице над 18 години, независимо дали е клиент на „Ес Ди Ай Груп“ АД или не. Издаването на Клубна карта SDI не е обвързано с покупка на застраховка. Всеки притежател на клубна карта SDI ще получава съобщения от „Ес Ди Ай Груп“ АД относно промоции и отстъпки на продукти и услуги, предоставяни от „Ес Ди Ай Груп “ АД или негови партньори по Програмата или поздравления от „Ес Ди Ай Груп“ АД за официални празници, имени и рождени дни(„маркетингова комуникация“). Маркетинговата комуникация ще бъде осъществявана по телефон, e-mail, с текстови съобщения (SMS, Viber, WhatsApp, Facebook messenger и други приложения за комуникация), в социалните мрежи или интернет сайтове на трети лица. За да поддържаме Програмата „Клубна карта SDI“ атрактивна, да продължавате да ползвате промоциите и отстъпките и да разширяваме кръга на партньорите ни в нея, от които ще получавате отстъпки, преференции и промоционални предложения, ние следва да можем да Ви изпращаме съобщения и да осъществяваме маркетингова комуникация по посочените канали за комуникация по наш избор.  Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, а маркетинговата комуникация ще получавате директно от нас. На нашите партньори по Програмата ние предоставяме само номерата на картите и Вашите имена, за да Ви предоставят съответните отстъпки и/или преференции.

ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ (ЦЕЛ)

Ние не записваме Ваши лични данни върху картата. Тя се издава единствено с уникален идентификационен номер, посочен в края на тази декларация. Използваме предоставените от Вас лични данни, за да Ви изпращаме маркетингова комуникация и да поддържаме отношения с Вас – така ще научавате по лесен и достъпен начин за промоциите и отстъпките по Програмата. Също така комбинираме данните Ви с генерирания номер на картата, за да ги съхраняваме в наша защитена електронна база данни и ако поискате да се оттеглите от Програмата и да спрем да Ви пращаме маркетингова комуникация, да можем да отговорим на искането Ви.  

С настоящото заявявам, че съм съгласен да обработвате предоставените от мен лични данни при посочените Условия и Цел и декларирам, че данните са верни и пълни:

Име: ……………………………..........
Фамилия: …………………...............
ЕГН:  …………………………….........
Мобилен телефон: ………………..
e-mail: ………………………………...

Потвърждавам, че съм запознат с Уведомлението за поверителност на „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ АД и ми е известно, че то е публикувано на уебсайта на „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ АД www.sdi.bg. ДА □

Желая да ми предоставите екземпляр от Уведомлението на хартия при подписване на настоящото заявление и потвърждавам, че съм го получил ( Да □);

Известно ми е, че:

  • Мога по всяко време да оттегля съгласието си за получаване на маркетингова комуникация и да поискам деактивиране на Клубна карта SDI чрез писмено изявление до “Ес Ди Ай Груп“ АД на адрес гр. София 1303, ул. Антим I №59 заедно с приложена издадената ми Клубна карта, или изпратено по електронна поща на адрес club_card@sdi.bg, в което посоча номера на картата и връщане на издадената ми карта на посочения адрес.
  • След оттегляне на съгласието ми за получаване на маркетингова комуникация, дори за един от посочените канали, Клубна карта SDI ще бъде деактивирана, няма да получавам повече маркетингова комуникация и няма да мога да ползвам повече отстъпки и/или преференции, включени в Програмата.
  • Оттеглянето на съгласието ми не засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни, основани на съгласието ми преди неговото оттегляне (в това число осъществяването на маркетингова комуникация).

Потвърждавам, че получих своята карта с номер:

 

Дата.......................                                                                                                                                                                      Подпис:......................