Застраховки Живот

Здравето и сигурността на нас и нашите близки са сред най-важните неща, от които се нуждаем, за да живеем спокойно и да сбъднем мечтите си.


КАКВО Е СПЕСТЯВАЙ СЪС ЗАЩИТА?

 • Спестявай със Защита е едновременно спестовен продукт и застраховка Живот.
 • Спестявай със Защита е начин, чрез който може да спестявате и то с добра доходност, и в същото време да бъдете подготвени за най-трудните моменти в живота.
   
 • Спестявай със Защита е средство, чрез което може да подсигурите Вашите старини или бъдещето на Вашите деца, като спестите средства за тяхното образование или други важни начинания.
   
 • Този продукт е разработен по идея на SDI и се предлага единствено в нашите офиси!
   
 • Застраховката покрива: Трайна загуба на трудоспособност (≥90%) или Загуба на живот вследствие на злополука или заболяване без значение от техния характер.
   
 • За разлика от повечето краткосрочни продукти, предлагани на застрахователния пазар, при тази застраховка има уговорена гарантирана застрахователна сума при преживяване!
   

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

 • За разлика от повечето застраховки Живот, издаването на полица Спестявай със защита се извършва в офисите на SDI само за няколко минути, без да се изискват медицински прегледи. Достатъчно е само да декларирате, че сте в добро здраве, като отговорите на четири кратки въпроса.
   
 • Всеки, сключил тази застраховка, има право на данъчни облекчения. Съгласно закона, внесените суми намаляват годишната данъчна основа с до 10%.
   
 • Спестените по тази застраховка средства не могат да бъдат запорирани от нито една частна или държавна фирма или институция.
   
 • Спестяванията по тази застраховка в размер до 195 583 лева са изцяло гарнтирани от държавата, чрез Обезпечителния фонд.
   
 • Застраховката е валидна на територията на целия Европейски съюз, дори в случаите на трайно изселване, временна или постоянна работа на неговата територия.
* Застраховани по тази полица могат да бъдат лица на възраст между 18 и 60 г. Клиентът сам избира застрахователната сума с максимален размер до 35 000 лв./17 500 €.

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ ИЛИ БАНКОВ ДЕПОЗИТ?

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ДА СПЕСТЯВАМЕ ЧРЕЗ СПЕСТОВНА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ?
 • За разлика от банковия депозит, освен че е средство за спестяване, застраховката покрива основни рискове, свързани с живота и здравето на клиента.
   
 • След изтичане на застраховката, при преживяване, застрахованият получава гарантирана сума. Той има право и на бонуси, които се натрупват през целия период на валидност на застраховката. В края на периода, доходът от тези бонуси обичайно надвишава съществено дохода, който би се получил от лихвите по депозит.
   
 • Основно предимство на зacтpaxoвката e, че при загуба на трудоспособност (≥90%) или живот, клиентът или наследниците му получават цялата гарантирана застрахователна сума, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО ВНОСКИ ПО ЗАСТРАХОВКАТА СА ВНЕСЕНИ до този момент (* стига да не е налице изключен риск по полицата). При депозитите, при такова събитие, те ще разполагат само с реално внесените суми и лихвите по тях.
   
 • За разлика от банковия депозит, застраховката води до намаляване на данъците на физическите лица. Съгласно закона, вноските по полицата намаляват годишната данъчна основа с до 10%.
   
 • Тенденцията през последните години е на трайно намаляване на лихвите по банковите депозити, като масово нивата са под 0,5% годишна лихва.
   
 • В повечето държави в Европа и света, включително и в България, доходите от лихви по депозити се облагат с данък, за разлика от бонусите, които клиентът получава при спестовните застраховки Живот.
   
 • Лихвите по депозитите се променят непрекъснато. Обикновено, след изтичане на депозита, при неговото автоматично подновяване, лихвата се променя, а клиентът често не бива уведомяван лично за нейния размер.
   
 • Спестяването чрез банкови депозити, които обичайно са със срок до 1 година, провокира потребителят да ги възприема като средства, които може да изхарчи след изтичане на срока на депозита. Поради тази причина, депозитът често се оказва неудачен инструмент за дългосрочно спестяване.
  Спестяването чрез застраховка се възприема като дългосрочна инвестиция, гарантираща добър доход след известен дълъг период. Това осигурява спокойствие на застрахования за неговите старини или за бъдещето на децата му, които могат да ползват спестените средства за образование или други важни начинания.

   
 • За разлика от банковия депозит, наследниците по застраховка Живот не дължат данък наследство.
   
 • При застраховката, клиентът може да посочи като наследник лице, различно от законните му наследници.
   

ДОХОДНОСТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Сравнение на доходността при различни спестовни финансови продукти* Избраният метод на сравнение има за цел да ориентира потребителя за евентуална доходност при влагане на средства в спестовни продукти.
Поради спецификата на всеки продукт и факта, че сравнението е на база на данни за минал период, то може да не бъде съвсем точно във всеки последващ момент. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД и Ес Ди Ай Груп ООД не гарантират доходност за бъдещ период като посочената тук.
 
** Постигнатата доходност е среднопретеглена ефективна доходност до падеж от индивидуалните сделки на вторичния пазар на ДЦК през отчетния период. Използвана е ISMA формула и бройна конвенция ACT/365. Ценните книжа са групирани според оригиналния си матуритет.
Източник: http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/ StInterestRate/StIRInterestRate
 
*** Според определението на БНБ - "Депозити, договорени за ползване след предизвестие". Методологията на БНБ за лихвената статистика е публикувана на официалния сайт на БНБ на адрес:http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/st_m_instr_irs_bg.pdf.Изчислението е извършено чрез месечно капитализиране със сложна лихва на внесените вноски. Посоченият лихвен процент е годишен. Месечното олихвяване се извършва чрез прилагане на 1/12 от годишния лихвен процент.
 
**** Публикуваната информация за застраховка Живот се базира на обобщени и осреднени статистически данни на ЗЕАД Булстрад Виена Иншурънс Груп ЕАД за изплатени бонуси (в процент над договорената гарантирана застрахователна сума) за застраховки със "Спестовен характер" за различен срок. Данните са за минал период и не обвързват ЗЕАД Булстрад Виена Иншурънс Груп ЕАД и Ес Ди Ай Груп ООД с обещания за бъдеща доходност.


ЗАЩО В ОФИСИТЕ НА SDI?

 • Застраховката се сключва в офисите на SDI, без да се изискват медицински прегледи. Достатъчно е само да декларирате, че сте в добро здраве, като отговорите на четири кратки въпроса.
 • За разлика от повечето краткосрочни продукти, при този има уговорена ГАРАНТИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА при преживяване!
 • Застраховката предвижда и опция за допълнителни добавки (БОНУСИ), които се натрупват към застрахователната сума!
 • Застраховката е с гъвкава система за плащане на вноските - с възможност за месечно или годишно плащане, или на други периоди, желани от клиента!
 • Вноските могат да се плащат във всеки удобен за клиента офис на SDI.
 • Клиентът може да плаща вноските в брой или по банков път!
 • Застраховката може да се прекрати след втората година, като клиентът получава откупна стойност!
* Гарантирана застрахователна сума е договорената между Застрахователя и Застраховащото лице застрахователна сума. В нея не са включени натрупаните за периода на застраховката бонуси!

Общите условия на Застраховка Спестявай със защита може да прочетете ТУК.
 

Краткосрочни (рискови) застраховки Живот и Злополука

Най-бързият и лесен начин да защитите себе си и членовете на Вашето семейство е краткосрочната застраховка Живот и злополука. Този тип застраховки са приложими и за служителите във фирми и институции от всички сектори на икономиката и обществения живот.

Покритията при този вид застраховки са загуба на живот, трайна загуба на трудоспособност, средства за болничен престой, средства за медикаменти и др.

Отчитайки последиците от икономическата криза и нейното отражение върху личните финанси на гражданите, SDI съвместно с ЗАД Виктория разработи универсален животозастрахователен продукт "За мен и моето семейство" . Той е приложим както за граждани, така и за служители на фирми и други институции.

Застрахователните покрития по този продукт нямат времеви и териториални ограничения. Процедурата по сключване на полиците е кратка и се извършва в офисите на SDI, без да са необходими медицински прегледи и изследвания. Изплащането на застрахователните обезщетения е на базата на съкратен брой документи. Цената на тази застраховка е атрактивна и не зависи от възрастта на застрахования или неговата професия.

Покритията и цените на застраховка Живот и Злополука "За мен и моето семейство" може да прочетете ТУК.

 
Смесена застраховка Живот

Смесени застраховки ”Живот”

Влагането на средствата Ви в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти, гарантира Вашата финансова стабилност. Едновременно с това, сключвайки смесена застраховка „Живот”, Вие получавате законово регламентирани данъчни облекчения, както и възможност да използвате застраховката си, в случай че се нуждаете от кредит.

Застрахователните компании предлагат разнообразни смесени застраховки „Живот” като:
 •       Спестовна застраховка „Живот” с допълнителни покрития по избор;
 •       Спестовна застраховка „Живот” с готов пакет допълнителни покрития;
 •       Семейна спестовна застраховка „Живот”;
 •       Спестовна застраховка „Живот” за стипендия.

Пенсионни (рентни) застраховки

Ако искате и след пенсионирането си да се радвате на финансова стабилност и да се посветите активно на нещата, за които преди не Ви е оставало време - да пътувате по света или да се отдадете на хобито си, се нуждаете от спестовно-осигурителна програма с оптимална доходност.

Пенсионните (рентни) застраховки предоставят възможност спестените Ви средства да нарастват в следствие на инвестирането им в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти. Сключвайки пенсионна застраховка, Вие получавате и законово регламентирани данъчни преференции, както и възможност да използвате застраховката си, в случай че се нуждаете от кредит.

Ето и продуктите, които се предлагат на пазара:
 • Пенсионна застраховка с еднократна премия с наследяване на пенсия;
 • Пенсионна застраховка с еднократна премия без онаследяване;
 • Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските и с наследяване на цяла пенсия;
 • Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските, без онаследяване.


 

Детски и женитбени застраховки

Родителите винаги искат най-доброто за децата си. Детските и женитбените застраховки позволяват без много усилия, в течение на продължителен срок от време да подсигурите финансова подкрепа за предстоящите важни моменти в живота на Вашето дете. Същевременно средствата Ви се инвестират в различни финансови инструменти, което води до тяхното увеличение.

Условията по застраховките са много гъвкави и Ви предоставят възможности за промяна на срока, застрахователната сума или тарифата, като едновременно с това гарантират застрахователна закрила за Вас и семейството Ви през целия срок на застраховката.


 

Здравна застраховка

Доброволно Здравно Осигуряване е застраховка за индивидуални клиенти или за цялото семейство. С нея може да се осигурят профилактични прегледи, изследвания и лечение в избрани лечебни заведения.

По застраховка допълнително здравно осигуряване клиентите могат да изберат различни пакети като :

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
 • Основни профилактични прегледи и медицински изследвания за установяване на здравословното състояние на всеки осигурен и за ранното диагностициране и откриване на заболявания.
 • Допълнителни прегледи и изследвания във връзка с най-често срещаните заболявания, характерни за определена възраст и пол.
 • Задължителни периодични медицински прегледи и изследвания по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Наредба №3 на Министерството на труда и социалната политика и Наредба № 14 на Министерството на здравеопазването.  
Извънболнична медицинска помощ
 • Здравни услуги на ниво специализирана извънболнична помощ;
 • Първични и вторични прегледи при свободно избран лекар;
 • Прегледи в амбулаторни и домашни условия;
 • Лабораторни, инструментални, функционални изследвания и образна диагностика;
Болнична медицинска помощ
 • Прием и настаняване в болнични заведения;
 • Консултации, диагностика и лечение;
 • Различни по сложност хирургически операции.
Здравни грижи
 • Допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия от медицински сестри и рехабилитатори с цел ускоряване на оздравителния процес;
 • Транспорт на болния от дома до лечебното заведение или от едно лечебно заведение до друго;
 • Специални условия при болничното лечение.
Възстановяване на разходи:
 • Възстановяване на извършени разходи от осигурените лица за закупуване на лекарства и помощни средства.