Виктория

ЗАД "ВИКТОРИЯ"
гр. София, ул. Искър № 69- 71
тел.: 0700 19 577; www.victoria-insbg.com
Успешното бе финализиран процеса по преобразуване чрез вливане на ЗАД „ВИКТОРИЯ” АД в „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД. Преобразуването на дружествата беше извършено в съответствие с българското законодателство и след получаване на необходимите разрешения. Преобразуването чрез вливане на ЗАД „ВИКТОРИЯ” АД в „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД е вписано официално в търговския регистър към Агенцията по вписванията от 18.12.2015 г.. От тази дата всички активи и пасиви на ЗАД „ВИКТОРИЯ” АД (в т.ч. застрахователните договори) преминаха към „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД - в качеството му на универсален правоприемник.

Посоченото правоприемство засяга единствено вътрешната организация на дружеството като застраховател и не променя условията на застрахователните договори или възможността да се предявяват застрахователни претенции. В контекста на гореизложеното застрахователният договор със ЗАД „ВИКТОРИЯ” АД запазва действието си при същите условия и срок, за които е сключен. Единствената разлика е в това, че занапред, като страна – ЗАСТРАХОВАТЕЛ по застрахователната полица ще бъде „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД с ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 68.

Застрахователните претенции също ще се уреждат занапред от „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.