Условия за ползване

Общи условия
 
Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде по-долу думите „Дружеството” или „Екипът” означават „Ес Ди Ай Груп” ООД.

Предназначението на настоящите общи условия е да регулират отношенията между „Ес Ди Ай Груп“ООД и потребителите, които чрез използването на сайта www.sdi.bg в реално време възлагат чрез електронна поръчка на Дружеството в качеството му на застрахователен брокер да сключи от тяхно име и за тяхна сметка застрахователен договор за застраховане на техните интереси срещу възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

Кои сме ние
 
SDI е търговското наименование, под което „Ес Ди Ай Груп” ООД осъществява дейност като застрахователен брокер. Дружеството е регистрирано в гр. София, ул. „Сан Стефано” № 17, ет. 3, ЕИК 131215190, и адресите на всички офиси в страната и в гр. София са посочени на този уебсайт в Менюто „Офиси” и „Контакти”.

„Ес Ди Ай Груп” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, съгласно Удостоверение № 12-ЗБ/24.07.2006г., което може да проверите на адрес http://www.fsc.bg/Zastrahovatelni-brokeri-bg-92. Комисията за финансов надзор е държавният орган, упражняващ надзор върху дейността на застрахователните брокери, с адрес гр. София, ул. „Будапеща” №16.

“Ес Ди Ай Груп” ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и гласовете в общото събрание на съдружниците и дяловете от капитала на “Ес Ди Ай Груп” ООД не се притежават или контролират от застраховател.

Информация относно „Ес Ди Ай Груп“ ООД като застрахователен брокер можете да изтеглите оттук.

Предлагани застраховки онлайн
 
Чрез този уебсайт към настоящия момент „Ес Ди Ай Груп” ООД предлага сключването на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и доброволна застраховка „Злополука на местата в МПС”, в избрано от потребителя застрахователно дружество. Дружеството предлага сключването и на други доброволни застраховки в Менюто „Online застраховки“ и/или „Промоции“.
 

Задължителни Застраховки

Цената на предлаганите задължителни застраховки онлайн варира в зависимост от избраното застрахователно дружество, вида на превозното средство, срока за който се сключва застраховката и начина на използване на превозното средство за всеки отделен случай. Точната цена, включително разходите за доставка на застрахователната полица и съпътствуващите я документи, можете да разберете в Менюто за онлайн застраховане, след пълно и коректно попълване на всички изисквани данни и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката.

Информацията на сайта се актуализира от „Ес Ди Ай Груп” ООД своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената чрез Менюто за онлайн застраховане цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.

Поръчаните чрез уебсайта застраховки и вноски се заплащат в брой на куриера, който Ви доставя полицата, през уеб-портала за електронни услуги и разплащания www.ePay.bg или онлайн с банкова карта. При заплащане на застрахователната премия или съответната вноска от нея чрез дебитна или кредитна карта, издадена на ваше име, подпис върху застрахователната полица на застраховащия не се изисква, а договорът за застраховка се счита сключен, от момента в който получите на посочения от Вас електронен адрес (е-mail) потвърждение за сключване на застраховката. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 ч. на деня, следващ деня на сключването на договора.

В срок от три работни дни от получаване на поръчката чрез уебсайта, „Ес Ди Ай Груп“ ООД ще ви изпрати подписаната за застрахователя застрахователна полица на хартиен носител заедно с придружаващите я документи – сертификат „Зелена крата“ и знак, издаден от Гаранционния фонд.

При плащане на поредна вноска по застраховка, сключена на разсрочено плащане, клиентът трябва изрично да заяви своето желание „Ес Ди Ай Груп” ООД да издаде и изпрати по куриер квитанция за плащане.
Заявката за издаване на квитанция за плащане на поредна вноска се извършва на интернет адрес www.sdi.bg/onlineInsurance секция „Плащане на поредна вноска”.

Поредна вноска може да бъде платена и във всеки офис на „Ес Ди Ай Груп” ООД.

Общите условия по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” са регламентирани в Кодекса за застраховане. Информация за условията на застраховката по Кодекс за застраховане, може да прочетете ТУК.


Доброволни застраховки
 
Към настоящия момент „Ес Ди Ай Груп“ ООД предлага възможност за изпращане на електронна поръчка само за имуществената застраховка „Застраховка за дома“ при ЗАД „Булстрад- ВИГ“, която се предлага само в офисите на Дружеството. Общите условия на застрахователя за продукта и предлаганите пакети от лимити на отговорност и съответно дължима премия за тях, заедно с всички дължими данъци и начислени отстъпки, е предоставена в меню „Online застраховане“ и/или „Промоции“.

Договорът за застраховка се сключва от разстояние на хартиен носител със саморъчни подписи на страните. Подписването от ваша страна и плащането на премията в брой се извършват при получаване на полицата по един от начините посочени в меню „Online застраховане“ и/или „Промоции“.

Информация относно застрахователя
Необходимата преддоговорна информация относно застрахователя изисквана съгласно чл.324 КЗ  (фирма, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, клона чрeз който се сключва застраховката, реда за подаване на жалби и уреждане на претенции и др.) се изписват в  меню „Online застраховане“ и/или „Промоции“, където се предлага конкретния застрахователен продукт.

Сертификат за сигурност
 
Достъпът до sdi.bg/onlineInsurance се осъществява с цифров сертификат, като се спазват абсолютно всички индустриални стандарти за криптография и сигурност.

Цялата информация, която обменяте с SDI, е криптирана и се осъществява по SSL протокол.
 
Гаранционен фонд
 
Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет. 4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72. Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони.
 
Сключване на договор с „Ес Ди Ай Груп“ ООД
 
Чрез използването на Менюто за онлайн застраховане, Вие сключвате договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с „Ес Ди Ай Груп” ООД съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. По силата на този договор Вие възлагате на „Ес Ди Ай Груп“ ООД да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, която вие сте избрали използвайки сайта. За сключването на договора с Дружеството не се изисква регистрация на потребителя за използване на сайта и подаването на електронна поръчка.

Договорът с „Ес Ди Ай Груп” ООД се счита сключен от датата на подаване на електронна поръчка от Вас за доставка на застраховка чрез този уебсайт. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Дружеството да Ви достави застрахователната полица, квитанции, стикери и всички съпътстващи полицата документи и заплащане на цената й (дължимата премия) от Ваша страна.
 
Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация на адрес на управление и извършване на дейност в България. Поръчвайки застраховка онлайн, Вие потвърждавате че сте местно лице и че ще уведомите „Ес Ди Ай Груп”ООД незабавно, ако престанете да бъдете такова.
 
Права и задължения на потребителите

С подаването на електронна поръчка за доставка на застраховка през този уебсайт, Вие се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откажете от сключения с „Ес Ди Ай Груп” ООД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.

Като потребител на услугата, предлагана чрез този сайт, Вие се задължавате да предоставите пълна, вярна и точна информация при попълване на данните в електронната поръчка за избрания от Вас продукт, и декларирате, че сте уведомен, че от това зависи валидността и действието на сключения чрез посредническата услуга, предоставяна от Дружеството застрахователен договор.  Потребителят на сайта е длъжен да предостави коректно и точно личните си данни или данните на дружеството, чиито интереси са предмет на застраховане, въз основа на които Дружеството може да извърши идентификация съгласно вътрешните си правила по ЗМСИП.

При подаване на електронната поръчка Вие имате право да изберете начин на доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи – по куриер на посочен от Вас адрес безплатно или да я получите лично в избран от Вас офис на Дружеството.

Само потребител – физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, има право да се откаже от договора с „Ес Ди Ай Груп“ ООД в 14 дневен срок от подаване на електронната поръчка през този сайт като изпратите писмено уведомление до Дружеството на адрес гр. София, ул. Антим I №59  заедно с получената застрахователна полица, сертификата „Зелена карта“ и знака, издаден от Гаранционния фонд, които сте получили от нас. Потребителите на сайта – физически лица, които действат в рамките на своята търговска или професионална дейност или от името на търговец, който представляват по закон или по пълномощие, нямат право на отказ от договора с „Ес Ди Ай Груп“ ООД, сключен чрез изпращането на електронна поръчка.

При желание за отказ на поръчката от потребителите, които имат право на това, в същия 14 дневен срок от изпращането й е необходимо потребителят да уведоми „Ес Ди Ай Груп” ООД на телефон 0800 11 300, или на имейл online@sdi.bg. В този случай ако е възможно Дружеството анулира издадената полица без потребителя да дължи каквито и да било такси или разноски. Ако полицата, която сте поръчали е издадена и влязла в сила преди получаване на уведомлението за отказ от Дружеството, то Вие сте длъжен да се обърнете към застрахователната компания за анулиране на застрахователната полица. Застрахователното дружество има право да удържи за срока, през който е действала застрахователната полица, дължимата застрахователна премия от платената от Вас сума при сключване на застраховката.

В случай на отказ от договора с „Ес Ди Ай Груп“ ООД разходите по доставката на полицата платени от Вас не подлежат на възстановяване, а Вие дължите на Дружеството разликата до пълния размер на куриерската услуга за доставянето й, в размера посочен в подменюто за потвърждаване на поръчката. „Ес Ди Ай Груп” ООД няма да претендира неустойка за упражняване на правото да се откажете от сключения с Дружеството договор.

След изтичане на този 14 дневен срок, в случай че искате да прекратите  сключения чрез „Ес Ди Ай Груп” ООД застрахователен договор, трябва да се обърнете директно към застрахователното дружество, което е издало полицата ви.

Права и задължения на „Ес Ди Ай Груп“ ООД
 
При сключване на договор с Дружеството чрез използването на този сайт, последното не е длъжно да дава препоръка въз основа на справедлив анализ относно застраховката, която е най-подходяща с оглед нуждите на потребителя.  Потребителят сам извършва тази преценка въз основа на информацията публикувана на сайта.

Независимо от ограниченията на отговорността посочени по-долу, „Ес Ди Ай Груп“ ООД полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията на сайта да бъдат винаги верни и актуални.

С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Дружеството има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата за поръчка на застраховка през този сайт.

Дружеството не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля и не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на електронните поръчки при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Ес ди Ай Груп“ ООД.
 
Правни изключения и ограничения на отговорността
 
„Ес Ди Ай Груп” ООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на дружеството, поради динамиката на застрахователния пазар, поради софтуерен или хардуерен проблем, информацията на уебсайта може в даден момент да не бъде актуална или вярна, или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите на интернет. Ес ди Ай Груп ООД не носи отговорност за допуснати грешки и непълноти или за възникнали в даден момент такива, в резултат на софтуерен или хардуерен проблем, както и за загуба на информация на уебсайта.

В случай че потребителят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за доставка на полицата и съпътстващите я документи от куриерската фирма, Дружеството се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за потребителя от това. Дружеството не носи отговорност и при забавяне на доставката на полицата поради причини, за които отговаря куриерската фирма. 

„Ес Ди Ай Груп” ООД не предоставя никакъв правен, счетоводен или друг професионален съвет или мнение по определен въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Дружеството, или от неговите управители или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него.

Това изчерпателно ограничаване на отговорността на „Ес Ди Ай Груп” ООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.

Уебсайтът може да съдържа връзки към други интернет страници. Екипът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че „Ес Ди Ай Груп” ООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.

Дружеството има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване.

„Ес Ди Ай Груп” ООД не гарантира, че този уебсайт и неговото съдържание е свободно от вируси или друго нещо с разрушаващи свойства, въпреки полаганата от екипа на Дружеството грижа.

Ако се съмнявате в достоверността на информацията в този уебсайт, най-добре би било за Вас да потърсите потвърждение като се свържете директно с Дружеството.

Рискове, свързани с използването на „Онлайн застраховане“

Дружеството не носи отговорност за загуби, вреди или претенции произтичащи от събития, попадащи следните категории:
1)    Грешки, направени от потребителя при използване на услугата Онлайн застраховане, като например въвеждане на грешни данни или наредени погрешни плащания.
2)    Софтуерни проблеми на сайта като например повредени файлове, погрешни транзакции, малуеър засягащ софтуера на страницата, несигурни криптогравски библиотеки и др.
3)    Техническа неизправност на хардуера на потребителя, като например загуба на данни в резултат на неизправно или повредено устройство за съхранение.
4)    Действия или бездействия на трети лица и/или събития, предизвикани от трети лица, като например несъстоятелност на доставчиците на услуги, информационни атаки на сигурността на доставчиците на услуги или измама, извършена от трети лица.
 
Защита на личните данни

„Ес Ди Ай Груп” ООД притежава удостоверение за Администратор на лични данни № 0021411, издадено от Комисията за защита на личните данни. „Ес Ди Ай Груп” ООД събира, обработва и съхранява лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail) само, в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на електронна поръчка за закупуване на застраховка онлайн. С подаването на онлайн поръчка за закупуване на застраховка, вие се съгласявате да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, разкриваме и прехвърляме личните ви данни за целите на сключване на застрахователния договор, както и за информирането ви за настъпващи падежи за плащане на вноски или подновяване на полицата, което брокерът е длъжен да прави по закон. Личните ви данни могат да бъдат използвани от „Ес Ди Ай Груп” ООД също за изпращането на съобщения с допълнителна информация за услугите, предоставяни от дружеството като застрахователен брокер и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица, за което потребителят предоставя изричното си съгласие с подаване на електронната поръчка през сайта.  Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

„Ес Ди Ай Груп” ООД няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на застрахователните дружества, които издават поръчаните чрез уебсайта полици, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. Ние може да споделим Вашите лични данни с наши съдружници, доставчици и посредници в нормалния ход на извършваната стопанска дейност, за които сте дали съгласие. Освен ако друго не е изрично упоменато в интернет страницата, ние няма да продаваме или отдаваме под наем Вашите лични данни на трети лица, освен в случаите когато Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трето лице във връзка с продажбата или прехвърлянето на правата върху тази интернет страница или част от нея заедно с прилежащите лични данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат временен достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. „Ес Ди Ай Груп” ООД се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Ние изискваме тези трети лица да използват същите стандарти на защита на лични данни като нашите. Съответните лица нямат право да използват информацията за техни цели. По-конкретно, ние не позволяваме на доставчиците на услуги да използват вашите лични данни за собствените си маркетингови дейности. „Ес Ди Ай Груп“ ООД има право да разкрива Вашата лична информация, включително вашият електронен адрес, когато това се изисква от държавни институции, на страни в съответни съдебни производства, когато са оторизирани от съответния съд или по друг начин и до степен както се изисква или изрично се определя от приложимия закон.

Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

Ние съхраняваме вашата информация само за периода необходим за постигане на целите посочени по-горе, освен ако по-дълъг срок за съхранение е необходим или позволен от закона. Можете да се свържете с нас писмено, за да поискате актуализирането, поправянето или изтирването на личните ви данни, които сте ни предоставили по всяко време, като използвате информацията за контакти, предоставена по-долу във връзка с подаването на жалби.
 
Приложимо право
 
Съдържанието на този уебсайт и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право. Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние сключен с „Ес Ди Ай Груп” ООД чрез използването на този уебсайт се подчинява на българското право.
 
Други условия
 
Условията за ползване се предоставят само на български език и могат да бъдат запазени на магнитен носител или да бъдат разпечатани от Вас по избор.

Съдържанието на уебсайта е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България и на Европейския съюз. Използваните на Страницата търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и др. обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички имена на посочени на уебсайта продукти са търговски марки или други обекти на право на интелектуална собственост, принадлежащи на лицата, посочени на уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени.

Разглеждане на жалби
 
Ние, „Ес Ди Ай Груп” ООД, сме ангажирани в предоставянето на възможно най-добрата услуга. Затова искаме нашите клиенти да ни уведомяват, когато нещо не е на ред, тъй като вярваме, че разглеждането на жалбите Ви е начин за подобряване качеството на предлаганата от нас услуга.
Нашата цел е да разгледаме Вашата жалба бързо и ефикасно. Поради тази причина ние искаме да Ви улесним в подаването на жалба и след като проучим внимателно случая, да Ви уведомим за резултата.
 
Как да подадете жалба
 
Подаването на жалба не е приятно само по себе си, поради това бихме искали максимално да  Ви улесним. Всички жалби от качеството или срока на предоставяне на нашата услуга можете да направите:

По поща на адрес: гр. София 1303, ул. „Антим I” № 59
По факс: 02/ 987 09 92
По e-mail: online@sdi.bg

Задължително посочвайте е-mail адрес за обратна връзка в жалбата си.
Който и начин на подаване да изберете, жалбата Ви ще бъде разгледана своевременно от наш компетентен служител.

В какъв срок ще получите отговор
 
Ние ще Ви отговорим в срок от 5 работни дни като потвърдим получаването на жалбата Ви в случай, че се нуждаем от повече време за разрешаването й или ще дадем пълен отговор на жалбата Ви.

В случай че получите само потвърждение за получаването на жалбата Ви, ние ще се постараем в 14 дневен срок да Ви дадем пълен отговор. Ако поради сложността на жалбата Ви и този срок е недостатъчен, ще Ви информираме за статуса й до изтичане на 4 седмици от подаването й при нас.
Ако не сте доволни от начина, по който се разглежда жалбата Ви от наш служител, можете да се обърнете към Заместник председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на адрес гр. София, ул. „Будапеща №16.
 
Органи за алтернативно разрешаване на спорове

Дейността на „Ес Ди Ай Груп“ ООД попада в обхвата на дейност на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори (www.kzp.bg.; e-mail: adr.ins@kzp.bg). Към настоящия момент „Ес Ди Ай Груп“ ООД не е поело ангажимент да участва, нито има задължението да използва органи за алтернативно разрешаване на спорове, включително комисията по предходното изречение.

Независимо от това, след като подадете жалба до Дружеството и не сте удовлетворени от отговора, можете да отнесете жалбата си към Секторната помирителна комисия за разрешаване на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на  финансови услуги от разстояние в тези сектори. СПК е с район на действие територията на цялата страна и със седалище гр. София, ЦУ на КЗП, пл. Славейков № 4А, тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.ins@kzp.bg.

Дружеството има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай че приемем, трябва да знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.