Ес Ди Ай Груп ООД

“Ес Ди Ай Груп” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, ул. Антим I № 59, ет.1 е застрахователен брокер, вписан в регистъра по чл. 30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор, което можете да установите чрез проверка в Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. "Будапеща” № 16 или чрез интернет страницата й www.fsc.bg.

“Ес Ди Ай Груп” ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и гласовете в общото събрание на съдружниците и дяловете от капитала на “Ес Ди Ай Груп” ООД не се притежават или контролират от застраховател.

При предоставянето на услугите “Ес Ди Ай Груп” ООД дава съветите си въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, за да бъде в състояние да направи професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща с оглед нуждите на клиента.

С условията и реда за подаване на жалби може да се запознаете от Условията за ползване на сайта.