Други Имущества

Имуществените застраховки осигуряват защита за Вашия дом,
офис, магазин, хотел или предприятие, както и за свързаните с
него лични и бизнес интереси или отговорности.

Застраховка на предприятия (Индустриален пожар)


Тази застраховка гарантира защита на производствени активи като сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от:   
 •       пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;   
 •       природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;   
 •       свличане или срутване на земни пластове;   
 •       тежест от естествено натрупване на сняг или лед;   
 •       измокряне в резултат от авария на ВиК;   
 •       злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);   
 •       счупване на трайно монтирани стъкла;   
 •       удар от пътно превозно средство или животно;   
 •       разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти;   
 •       кражба чрез взлом;   
 •       земетресение.

В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:   
 •       Прекъсване на бизнеса;   
 •       Отговорности;   
 •       Авария на машини и други.

Застрахователните суми на активите могат да бъдат определени на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност). Застрахователната премия се определя от тарифите на застрахователните компании, от вида на застрахованото имущество, от договорения обхват на покритието и от конкретните рискови фактори.

Офиси и търговски обектиОфиси и търговски обекти


Тази комбинирана застраховка предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други.

Застраховката покрива загуби, причинени от:   
 •       пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;   
 •       експлозия на съд под налягане;   
 •       природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони;   
 •       изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове);   
 •       злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);   
 •       удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови  съставни части или товар;   
 •       кражба чрез взлом;   
 •       земетресение;

В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:   
 •       пари в каса (в работно и в извънработно време);   
 •       отговорност на наемателя;   
 •       отговорност към посетители и клиенти;   
 •       отговорност на работодателя;   
 •       счупване на стъкло или стенни огледала и витрини;   
 •       развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера;   
 •       стоки на път и други.

Електронно оборудване


Предмет на застраховката са всички уреди, съдържащи електронни елементи като компютри, сървъри, медицински уреди, касови апарати, телевизори, радио апарати и много други, които се използват за търговски и индустриални цели.

Покритията са срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития като:
    
 •       действия на човека като небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж;   
 •       пожар, всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене, разрушаване или разчистване по време на тези събития;   
 •       изтичане на водопроводна вода, морски вълни, наводнение, дъждовна вода, пара, влага, корозия;   
 •       природни бедствия;   
 •       технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение.

В обхвата на покритието на застраховката се включват:
    
 •       стационарно оборудване, намиращо се на мястото, за което е валидна застраховката;   
 •       мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници като Р. България, Европа, друг континент или целия свят.

Застраховани лица могат да са всички юридически лица, осъществяващи производствена или търговска дейност на територията на Р. България, както и физически лица, сключили застраховка домашно имущество и желаещи покритие за електронното си оборудване.

Застраховка „Хотели”


Комбинирана застраховка „Хотели” е специализиран продукт, предназначен за собственици или наематели на хотели, ваканционни селища и обекти за отдих и развлечения. Застраховката осигурява защита на сгради, спортни и обслужващи съоръжения, обзавеждане, инвентар, стоки и други в случай на:   
 •       пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;   
 •       природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;   
 •       свличане или срутване на земни пластове;   
 •       тежест от естествено натрупване на сняг или лед;   
 •       измокряне в резултат от авария на ВиК;   
 •       злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);   
 •       удар от пътно превозно средство или животно;   
 •       разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.

В комбинация с посочените покрития се предоставят допълнителни възможности за застраховане на:   
 •       отговорност към посетители и гости;   
 •       лични вещи;   
 •       имущество, временно преместено от обекта;   
 •       машини срещу повреда; машини под вътрешно налягане и бойлери срещу експлозия;   
 •       стъкло, огледала, неонови надписи и санитарен фаянс;   
 •       стоки в хладилник или фризер срещу развала;   
 •       стоки на път;   
 •       пари;   
 •       отговорности на работодателя и наемателя;   
 •       злополука;   
 •       кражба чрез взлом и грабеж (с отделна застрахователна полица).