Застраховка на земеделски култури


Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя и овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници.

Покритието по тази застраховка е срещу загуба от механични увреждания на земеделските култури, настъпили в резултат от следните рискове:
   
 •       Градушка и в комбинация с нея;   
 •       Буря и проливен дъжд;   
 •       Пожар на корен;   
 •       Осланяване;   
 •       Измръзване/изтегляне.
При тази застраховка, освен определените стандартни изключения по полицата, не се покриват и загуби, причинени от суша, болести, химикали и препарати, гризачи, инсекти, диви и домашни животни и птици, както и загуби в следствие на естествено отмиране на видовете. 

Застраховка на селскостопански животни


Тази застраховка покрива риска от смърт в резултат от пожар и природни бедствия или унищожаване по необходимост на отглежданите от стопаните животни, птици, риба и зарибителен материал, пчелни семейства.

По желание на застрахования може да се направят допълнителни покрития за случаите на злополука, заразни и незаразни заболявания.

Застраховат се както отделни животни, така и всички притежавани животни от даден вид. Застрахователната сума за отделните видове животни и птици се договаря със застрахователните компании съобразно с пазарната конюнктура. 

Застраховка на състезателни коне, коне за разплод и за любителска езда


Обект на тази застраховка са:   
 •       състезателни коне, паспортизирани и регистрирани в Българската федерация по конен спорт на възраст от 3 до 15години, а за беговите коне от 2 до 5 години;   
 •       коне за разплод, паспортизирани и регистрирани в Националната служба за селекция и репродукция на възраст от 3 до 14 години;   
 •       подрастващи коне, паспортизирани на възраст от 1 до 3 години;   
 •       учебни коне - паспортизирани на възраст от 6 до 12 години;   
 •       коне за любителска езда на възраст от 1 до 14 години.

Сумите, за които се застраховат конете и които се изплащат в случай на загуба, се определят след експертна оценка и споразумение между застрахователя и клиента.

Застраховат се само коне, които притежават паспорт с нанесени всички диагностични изследвания, имунопрофилактични мероприятия и диаграма.

Застраховката гарантира обезщетение при смърт или убиване по необходимост на застраховани животни в резултат от:   
 •       пожар;  
 •       природни бедствия;   
 •       злополука;   
 •       заразни заболявания;   
 •       колики;   
 •       усложнения след раждане;   
   
 •       следродилни инфекции;
   
 •       скъсване на хранопровода;
   
 •       пътно-транспортни произшествия при транспортиране на конете;    
 •       ветеринарно-санитарни мерки за борба със заразни заболявания.

Обезщетение се изплаща дори и тогава, когато застрахованите коне загубят временно или постоянно възможност за участие в състезания в резултат от:   
 •       куцоти (тендинити, тендовагинити, бурзити, контузии в областта на ставите, разкъсвания на ахилесовото сухожилие, счупване на крайници);    
 •       травми, получени по време на състезания и тренировки;    
 •       травми при товарене (разтоварване) на транспортни средства.


Карго


Обект на тази застраховка са товари по време на международни и вътрешни превози. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида на превоза и дестинациите.

Застрахователните компании предлагат покрития съгласно следните основни карго клаузи:
    
 •       Institute Cargo Clauses (A)-1.1.82   
 •       Institute Cargo Clauses (B)-1.1.82   
 •       Institute Cargo Clauses (C)-1.1.82   
 •       Клаузи „Пълно покритие” (А)-1.1.87   
 •       Клаузи „Ограничено покритие” (В)-1.1.87   
 •       Клаузи „Минимално покритие” (С)-1.1.87   
 •       Institute Cargo Clauses (Air)-1.1.82   
 •       други

Избраното покритие може да се разшири посредством включване на допълнителни клаузи като:
    
 •       Institute Strikes Clauses (Cargo)-1.1.82   
 •       Institute War Clauses(Cargo) -1.1.82   
 •       Institute War Clauses (Air Cargo)-1.1.82   
 •       Institute Strikes Clauses (Air Cargo)-1.1.82   
 •       Institute War and Strikes Clauses -1.1.82   
 •       Institute Malicious Damage Clause-1/8/82   
 •       Institute War Clauses(sending by Post) -1.1.82   
 •       други

Специални клаузи осигуряват застрахователно покритие при превоз на специфични товари:
    
 •       Institute Frozen Food Clauses(A)-1.1.86   
 •       Institute Bulk Oil Clauses-1.2.83   
 •       Institute Commodity Trades Clauses (A)-5.9.83   
 •       Institute Jute Clauses-1.1.84   
 •       Institute Natural Rubber Clauses-1.1.84   
 •       Corn Trade F.P.A. Clauses-1.1.63   
 •       Institute Timber Trade Federation Clauses-1.4.86   
 •       Institute Frozen Meat Clauses(A)-1.1.86   
 •       Institute Frozen Meat Clauses(A) 24 Hours Breakdown-1.1.86   
 •       Bulk Oil Clauses -(Jan,1962) SP-13C   
 •       Institute FOSFA Trades Clauses (A)-1/7/85   
 •       Livestock Clause №1   
 •       други


Строително-монтажни рискове


Тази застраховка е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.

Предмет на застраховката могат да бъдат:  
 •       цялата строителна площадка;   
 •       извършваните по договор строително-монтажни работи;   
 •       материалите;   
 •       механизацията и оборудването;   
 •       гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и/или неимуществени вреди.

Застрахователните компании осигуряват следните основни покрития:   
 •       „Всички рискове” – изплащат се обезщетения при унищожаване или повреда на застрахованото имущество;   
 •       покритие на отговорността във връзка със загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.

Застраховката дава възможност за включване на следните допълнителни клаузи и рискове:   
 •       загуба или повреда в следствие на стачка, бунт или гражданско вълнение;   
 •       гаранционно обслужване на строителните работи;   
 •       допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз;   
 •       вреди от земетресение;   
 •       повреда или унищожаване на имущество на склад извън строителната площадка;   
 •       повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения;   
 •       иск на проектанта;   
 •       вибрации, отстраняване или отслабване на опората.


Застраховка на плавателни съдове


Този вид застраховане се регламентира както с „Общи условия за застраховане на плавателни съдове”, предлагани от различните застрахователни компании, така и с английските Institute Time Clauses Hulls — Time 1.11.95 г.

Обект на застраховане са плавателни съдове от всякакъв тип, включително плаващи докове и платформи, по време на техния строеж, изпитания и предимно при тяхната експлоатация.

Застрахователното покритие се избира от клиента и може да включва следните рискове:
    
 •       каско пълна и/или частична загуба;   
 •       отговорност към трети лица;   
 •       обща авария и спасяване;   
 •       загуба на навло или дисбурсменти;   
 •       война и стачки;   
 •       други.


Застраховка на летателни апарати


Обект на тази застраховка са моторни и безмоторни самолети, вертолети, делтапланери, балони и др.

Летателните апарати се застраховат срещу пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети.

Застрахователните покрития по тази застраховка са следните:
 •       всички рискове, възникващи по време на излитането, полета, приземяването и рулирането на летателния апарат;   
 •       извънредни разходи, направени по необходимост от застрахования за непосредствената сигурност на летателния апарат при повреда или принудително приземяване.

Като допълнително покритие по застраховката могат да се включат и рисковете, произтичащи от войни и стачки.

Застрахователната сума се определя на базата на договора за покупко-продажба или е предмет на договаряне между дружеството и клиента.

Застраховка на финансови и  търговски  рискове

Застраховката покрива риска на търговска банка, отпуснала кредит на физическо или юридическо лице, от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и/или несъстоятелност на кредитополучателя. Обект на застраховане могат да бъдат както портфейли от хомогенни кредити със сходен риск, така и единични кредити с висока стойност и индивидуален рисков профил.

Към групата на кредитните застраховки спада и застраховката на търговски кредити. Тя покрива риска на търговец по смисъла на Търговския закон от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и последваща несъстоятелност на негов контрагент. Обезщетението е равно на размера на дължимата сума след приспадане на уговореното самоучастие. Застраховката е валидна само за Република България.