Български имоти

ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"
гр. София, пл. Позитано №5
тел.: (02) 9856610; www.bulstrad.bg
 Румен Янчев
Председател на УС и
Изпълнителен директор
ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД се вля в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”


Във връзка с Решение № 981 – ОЗ от 04.10.2012 г. на Комисията за финансов надзор и издаденото въз основа на него Разрешение за преобразуване чрез вливане на ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД, ЕИК 831510265 („Преобразуващо се дружество”) в ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, ЕИК 000694286 („Приемащо дружество”), всички имуществени права и задължения на Преобразуващото се дружество преминават върху Приемащото дружество, което става техен правоприемник при условията на универсално правоприемство, считано от 13.11.2012 г. - датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.

От същата дата ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД, ЕИК 831510265 прекратява дейността си.

Всички клиенти на ЗК „БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД могат да заявяват претенции по възникнали застрахователни събития в  ликвидационите центрове и/или офисите на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.