Автокаско

Застраховка автокаско осигурява защита за
Вашия автомобил.

Автокаско


Застраховка Автокаско осигурява пълна застрахователна защита на МПС срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Покритите рискове могат да бъдат:
•    Пожар
•    Експлозия
•    Природни бедствия
•    Авария
•    Пътно-транспортно произшествие
•    Злоумишлени действия на трети лица
•    Кражба или грабеж

Застраховката може да включва само някои от изброените покрития, които са съобразени с предназначението на автомобила и желания размер на застрахователната премия (цената на застраховката) от страна на клиента.
Застраховката е доброволна, т.е. няма задължителен характер както застраховка Гражданска отговорност. Полицата обикновено се сключва за период от една година, освен ако не е уговорено друго.

•    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА АВТОМОБИЛА

За сключването на застраховка Автокаско е необходимо да представите копие от свидетелството за регистрация на МПС (талона). Ако автомобилът е новозакупен от официалния вносител на дадената марка, е необходимо копие от фактурата за закупуване и копие от талона.
При сключване на застраховката и през срока на действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен, което се доказва с талон за технически преглед. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователите проверяват валидността на талона за технически преглед, така че го следете и Вие.
Повечето застрахователни компании изискват при сключването на застраховка Каско автомобилът да бъде снабден с действаща звукова алармена система, а след издаване на полицата „Автокаско на МПС“ да бъде направен оглед на МПС. Само така ще имате покритие за всички рискове за МПС-то Ви.

•    ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ НА АВТОКАСКО

Застраховката е валидна на територията на Р. България. В случай че застраховките Каско и Гражданска отговорност са сключени в една и съща застрахователна компания, то МПС получава безплатно покритие по Автокаско в държавите членки на Европейския съюз . Ако двете застраховки са в различни компании, за да е валидна застраховката Автокаско в чужбина, се издава добавък към полицата, който се заплаща по определената от съответния застраховател тарифа.
Застраховката в определени компании може да е валидна за Р.България и чужбина, (ЕС и държавите членки на МСЗК) без значение къде е сключена Гражданската отговорност. В определени държави рискът Кражба е изключен (Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Албания, Босна и Херцеговина и Косово).
Обичайно застраховката Автокаско важи за територията на Република България. През последните години застрахователите предлагат безплатно покритие за чужбина, но във всички случаи препоръчваме да се консултирате с брокера Ви или да огледате внимателно полицата преди да напуснете страната.
                                                                                                                                                                           
•    ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Договорената застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/конски сили, брой врати и други негови технически характеристики.

•    КАКВА Е ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА АВТОКАСКО?

Цената на застраховка Автокаско е индивидуална и се определя от вида на автомобила, особеностите му и допълнителното му оборудване и особено от Вашите лични предпочитания за възстановяване на автомобила при събитие. Застраховката може да се плати в брой или по банков път, да се плати еднократно или на разсрочено плащане (до 4 вноски), като при повечето застрахователи не се прилага завишение. От цената ползвате отстъпки – за подновяване без щети, за еднократно плащане, за нов клиент, за наличие на Гражданска отговорност към същата компания. Нашите индивидуални отстъпки с Клубна карта ще направят предложението най-изгодно за Вас.

•    ПРИ СЪБИТИЕ

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:
-да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други);
-да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;
-да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата.

•    ПРЕФЕРЕНЦИИ

Някои застрахователни компании предлагат като допълнение следните безплатни покрития по застраховка Автокаско:
•    Покритие за механична повреда по двигателя, скоростната кутия и задвижващия мост след изтичане на гаранцията до 7-та година от началото на гаранционния период. По този начин реално се удължава гаранцията на автомобила.
•    Безплатна, денонощна пътна помощ и сервиз, не само при пътно-транспортно произшествие, но и при повреда.
•    Валидност на покритието за чужбина  без допълнително заплащане.
•    Възможност за разширяване на териториалното покритие за чужбина и по отношение на рисковете пожар и кражба, без допълнително заплащане.
•    Безплатен автоасистанс за чужбина;
•    Посещение на мобилна група при ПТП или щети на паркинг (оглед на място);
•    Заместващ автомобил;

•    ВАЖНИ СЪВЕТИ

При щета не отстранявайте повредите преди огледа!
Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление, свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
Не оставяйте/забравяйте ключовете, документите, полици и панела на радиооборудването в МПС.
Не оставяйте МПС незаключено, със свалени прозорци или люкове, отворени капаци или врати, със свален покрив (ако е кабриолет), с невключена сигнална система, с ключ на запалването, когато го напускате, независимо че може да е за кратко!
Всички лица, управляващи застрахованото МПС, следва да притежават валидно свидетелство за правоуправление за съответната категория автомобили и да спазват Закона за движение по пътищата.
Управлявайте автомобила само по Републиканската пътна мрежа, като не навлизате в наводнени пътища или територии, затворени, забранени за движение и сигнализирани за тази цел пътни участъци.
Пазете и ползвайте застрахованото МПС с грижата на добър стопанин. Поддържайте го в добро техническо състояние, както и предприемайте всички обичайни и разумни предохранителни действия и мерки за предпазване на автомобила Ви от вреди.
При всяка промяна уведомявайте Застрахователя (смяна на адрес, покупко-продажба, дарение, замяна, изменение в ползването на МПС и др.).

•    СРОКОВЕ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

За събития, различни от пожар и кражба – уведомете писмено в 3-дневен срок застрахователя;
При пожар и кражба – уведомете писмено, в срок до 24 часа от узнаване на събитието застрахователя.
Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
Във всички случаи  уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:
 •  при ПТП -  КАТ на тел.166 или тел.112 и поискайте посещение на място;
 •  при кражба - РУ на МВР, на чиято територия се намирате;
 •  при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015;
 •  при пожар – Противопожарна служба на тел. 160 или тел.112;

•    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ

    Застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:
 •  Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
 •  Свидетелство за регистрация на МПС;
 •  Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
 •  Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
 •  Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др).


•   ПРЕМАХВАНЕ НА СТИКЕРИ ПО ЗАСТРАХОВКА КАСКО

Съгласно приетите промени за изменение и допълнение на Кодекса за застраховане, обнародвани в Държавен вестник № 51/05.07.2011 г., считано от 05.10.2012 г. е забранено поставянето на стикери, знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, указващи наличието на сключена застраховка Каско. Тези знаци се отнасят към т.нар пасивно маркиране на моторното превозно средство.

Всички стикери, указващи, че МПС е маркирано, както и периода на застраховката Каско трябва да бъдат отстранени. След тази дата лице, което управлява МПС с поставени стикери се наказва с глоба в размер 50 лв.

В обхвата на тази забрана НЕ попадат винетните стикери, стикерите за годишен технически преглед и стикерите за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, рекламните надписи и/или другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт.

Автоасистанс


Застраховката Автоасистанс предлага помощ при настъпване на инцидент, ако пътувате с автомобила си. При настъпване на повреда или при инцидент, застрахователната компания предлага телефон на спешен център, на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ. Застраховката има за цел да помогне с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случай на настъпването на инцидент.

Застраховката Автоасистанс може да е валидна само на територията на Република България или и за чужбина.

Стандартният срок на застраховката „Автоасистанс“ е 1 година.
При настъпване на застрахователно събитие, застрахователните компании покриват следните разходи:
 •      за транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в автомобила
 •      за репатриране до лечебно заведение или дома на пътниците в автомобила;
 •      за  репатриране на тленни останки в случай на смърт;
 •      за транспортиране на пътниците от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране;
 •      за неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП;
 •      за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на автомобила до най-близкия подходящ автосервиз;
 •      за хотел;
 •      за осигуряване транспортирането на автомобила и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване, застрахователят осигурява резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила.САМО за клиентите на SDI:Покритието подсигурява възстановяване на разходите за подмяна на увредена гума, когато същата е непригодна за експлоатация и не подлежи на ремонт.

Покритието е валидно при условие, че гумите са обозначени със знак “Е” и имат дълбочина на протектора не по-малко от: при летни гуми 2 мм; при зимни гуми 4 мм; при всесезонни гуми 3 мм.

ПОКРИТИЯ за България и чужбина (страните членки на споразумението „Зелена карта“):
Обездвижване на МПС вследствие на:
- Застрахователно събитие или техническа повреда;
- Спукване на една или повече гуми;
- Изгубен ключ;
- Липса на гориво или заредено неподходящо гориво;
- Липса на ток (повреда на акумулатора);
- Неизправност в светлините или чистачките на МПС;
- Други.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ покрития за чужбина:
Покриват се разходи за:
- При кражба на МПС - разходи за транспортиране на пътуващите и настаняване в хотел;
- Прибиране на деца, останали без надзор;
- Заместващ автомобил, заместващ водач;
- Доставка на резервни части;
- Правна помощ, репатриране на МПС;
- Други.

Покриват се разходи за едно събитие в размер до 250 евро.

* Покритията са валидни до лимитите и съгласно условията, описани в Общите условия на полицата.

* В посочените цени не е включен 2% данък върху застрахователните премии.